North - South: 

B5			Kale			Katiyal			1			76.92
A8			Sankholkar		Kunte			2			72.58
A18			Pandit			Pandit			3			62
B16			Avi Gokhale		Ogale			4			52
A14			Pethe			Shah			5			47

East - West:

												
A15			Pramod Joshi		C.P. Deshpande		1			94
B9			Dr. Behere		N. Shirole		2			64
B11			Bhosale			Chaudhary		3			55
B19			Shaila			Nita			4			53
B13			Kulkarni		Kulkarni		5			43

? Explanation of report features   View original ACBLscore output
Download hands in PBN format (Right click and choose “Save Link As...” in Firefox or “Save Target As...” in IE)
Jump directly to board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
EVENT>Rotary Club IMP Pairs  |SESSION>       |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>May 4, 2014    |SANCTION>01    | 05/07/2014 13:35|EVENT CODE>2
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>        |RATING>               |RANK WITH>B
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>    |TOP>                |TOURN>
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS> 42                    ,------,------------,
-------------------------------------------------| O'all|  Section |
No Name          Name          | Rank| Rank|Score |
------------------------------------------------- ------ ----- ------ 
 1 Agarwal        Raja                 -2.17
 2 Padmaja        Vinodini           17   7.58
 3 Ulhas         Krishna               -60.67
 4 Sant          Phadke               -13.00
 5 Bhale         Bhat              7   44.42
 6 Banerjee        Jogalekar           8   37.92
 7 Charuta        Surendra           12   17.33
 8 Sankholkar       Kunte          3   2   72.58
 9 Rugge         Mullur               -63.92
10 Kelkar         Mokal                -7.58
11 Tanksali        Takale                -5.42
12 Deshpande       Deshpande              -48.75
13 Jain          Jain                 -7.00
14 Pethe         Shah           9   5   47.00
15 Dhande         Natu                -45.00
16 Rishipathak      Usha                 -6.00
17 Prabha         Bharati                7.00
18 Pandit         Pandit          5   3   62.00
19 Gupte         Gupte                -35.00
20 Rathi         Rathi                -21.00
21 Sheelu         Moti             14/15  16.25
                     Totals        -3.43

EVENT>Rotary Club IMP Pairs  |SESSION>       |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
AVE>    |TOP>                |TOURN>
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS> 42                    ,------,------------,
-------------------------------------------------| O'all|  Section |
No Name          Name          | Rank| Rank|Score |
------------------------------------------------- ------ ----- ------ 
 1 Dipak         Partner               -39.00
 2 Soumitra        Chiman            12   14.00
 3 Mahroof        Shringarpure          8   27.00
 4 Purkar         Kulkarni              -40.00
 5 Damle         Pat                 -19.00
 6 Gujrathi        Gole                 3.00
 7 Janardhan       Bhogale            11   17.00
 8 Revankar        Malshe            10   24.00
 9 Dugal         Padalkar            7   30.00
10 Wagaj         Kelkar                -2.00
11 Kanetkar        Kanetkar              -38.00
12 Shedbalkar       Bhadbhade          16/17  5.00
13 Karandikar       Date                -11.00
14 Bhave         Patil             13   13.00
15 Pramod         C.P.           1   1   94.00
16 Sunanda        Sanyogita              -25.00
17 Milind Joshi      Dilip                 2.00
18 Aditi         Sant                -54.00
19 Madhav         Alka              6   39.00
20 Monga         Monga                -43.00
                     Totals        -3.00

EVENT>Rotary Club IMP Pairs  |SESSION>       |SECTION> B N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
AVE>    |TOP>                |TOURN>
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS> 42                    ,------,------------,
-------------------------------------------------| O'all|  Section |
No Name          Name          | Rank| Rank|Score |
------------------------------------------------- ------ ----- ------ 
 1 Sudhir Watve      D. N. Kelkar              5.42
 2 Vaishali Phadnis    Rohini Datar             -32.50
 3 Tarkas         Bhattad            9   36.83
 4 Padhey         Divekar               -18.42
 5 Kale          Katiyal         2   1   76.92
 6 Gharpure        Shinde            14/15  16.25
 7 Neelkamal       Chitra               -45.50
 8 Vedvikhhyat      Thote                -37.92
 9 Neela         Vilasini        10   6   46.58
10 Vijaya         Vandana            11   22.75
11 Damle         Malse                -19.50
12 Ashvini        Vaishali              -11.92
13 Louzado        Munshi               -16.00
14 Atre          Jaipalan           13   17.00
15 Aruna         Shubhada           10   23.00
16 Avi Gokhale      Ogale          8   4   52.00
17 Gokhale        Dr. Jain           16   15.00
18 Mr. Joshi       Mrs. Joshi              6.00
19 Rekha         Pramila               -17.00
20 Dr. Atahvale      Sahastrabuddhe           -34.00
21                               -45.50
                     Totals        39.49

EVENT>Rotary Club IMP Pairs  |SESSION>       |SECTION> B E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
AVE>    |TOP>                |TOURN>
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS> 42                    ,------,------------,
-------------------------------------------------| O'all|  Section |
No Name          Name          | Rank| Rank|Score |
------------------------------------------------- ------ ----- ------ 
 1 N Pradhan       A Kulkarny              -46.00
 2 Sahastrubuddhe     Limaye               -38.00
 3 Panchi         Jadhav                -7.00
 4 Kotwal         Kotwal            15   7.00
 5 Karode         Shrivastav             -12.00
 6 Janak         Manwani               -2.00
 7 Taneja         Perti                -11.00
 8 Neelaxi        Shah                -22.00
 9 Dr. Behere       N. Shirole        4   2   64.00
10 Shama         Suvarna               -44.00
11 Bhosale        Chaudhary        6   3   55.00
12 Sunila         Hema                -20.00
13 Kulkarni        Kulkarni            5   43.00
14 Bapat         Mulay             9   26.00
15 Gurjar         Damu                -23.00
16 Joshi         Modak                -23.00
17 Anjali         Urmila               -57.00
18 Sakharani       Bajaj             14   12.00
19 Shaila         Nita           7   4   53.00
20 Venkatesh       Bhosale           16/17  5.00
                     Totals        -40.00

1 ♠87
AQ7
A53
♣AKQJT
Dlr: North
Vul: None
♠J5432
2
KQT742
♣8
♠KQ
K8654
J6
♣9543
♠AT96
JT93
98
♣762
20
69
5
Double Dummy Makes
NS: 4♣ 3 1♠ 4NT  ♦5
EW: 2  ♣3 ♥3 ♠6 NT3
LoTT: 18 - 16 = +2
Par: +430 4NT-NS
 N-S  E-W  N-S  E-W
 650     8.00 -8.00 A18-Pandit-Pandit vs A14-Bhave-Patil
 430     4.00 -4.00 A15-Dhande-Natu vs A8-Revankar-Malshe
 430     4.00 -4.00 A16-Rishipathak-Usha vs A10-Wagaj-Kelkar
 430     4.00 -4.00 A17-Prabha-Bharati vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
 430     4.00 -4.00 A21-Sheelu-Moti vs A20-Monga-Monga
 430     4.00 -4.00 B1-Watve-Kelkar vs B1-Pradhan-Kulkarny
 430     4.00 -4.00 B14-Atre-Jaipalan vs B6-Janak-Manwani
 430     4.00 -4.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B10-Shama-Suvarna
 430     4.00 -4.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B14-Bapat-Mulay
 430     4.00 -4.00 B19-Rekha-Pramila vs B16-Joshi-Modak
 400     3.00 -3.00 A13-Jain-Jain vs A4-Purkar-Kulkarni
 400     3.00 -3.00 B10-Vijaya-Vandana vs B19-Shaila-Nita
 400     3.00 -3.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B12-Sunila-Hema
 180     -3.00  3.00 A10-Kelkar-Mokal vs A19-Madhav-Alka
 200     -3.00  3.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
 180     -3.00  3.00 B21-- vs B20-Venkatesh-Bhosale
 110     -5.00  5.00 A14-Pethe-Shah vs A6-Gujrathi-Gole
 100     -5.00  5.00 A19-Gupte-Gupte vs A16-Sunanda-Sanyogita
 110     -5.00  5.00 A20-Rathi-Rathi vs A18-Aditi-Sant
 110     -5.00  5.00 B13-Louzado-Munshi vs B4-Kotwal-Kotwal
 130     -5.00  5.00 B15-Aruna-Shubhada vs B8-Neelaxi-Shah
  50     -6.00  6.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A2-Soumitra-Chiman
     50  -8.00  8.00 A1-Agarwal-Raja vs A1-Dipak-Partner
     50  -8.00  8.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B18-Sakharani-Baja
2 ♠87
94
A643
♣AJ762
Dlr: East
Vul: N-S
♠AQJ654
T62
J
♣954
♠K9
J53
KT852
♣K83
♠T32
AKQ87
Q97
♣QT
9
810
13
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 2 2 1NT  ♠5
EW: 1♠  ♣3 ♦4 ♥4 NT6
LoTT: 15 - 15 = 0
Par: +100 2♠*-EW-1
 N-S  E-W  N-S  E-W
 200     5.00 -5.00 A21-Sheelu-Moti vs A20-Monga-Monga
 180     5.00 -5.00 B15-Aruna-Shubhada vs B8-Neelaxi-Shah
 200     5.00 -5.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B10-Shama-Suvarna
 100     3.00 -3.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
 100     3.00 -3.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B12-Sunila-Hema
  50     2.00 -2.00 A10-Kelkar-Mokal vs A19-Madhav-Alka
  50     2.00 -2.00 A14-Pethe-Shah vs A6-Gujrathi-Gole
  50     2.00 -2.00 A16-Rishipathak-Usha vs A10-Wagaj-Kelkar
  50     2.00 -2.00 A17-Prabha-Bharati vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
  50     2.00 -2.00 A18-Pandit-Pandit vs A14-Bhave-Patil
  50     2.00 -2.00 A19-Gupte-Gupte vs A16-Sunanda-Sanyogita
  50     2.00 -2.00 A20-Rathi-Rathi vs A18-Aditi-Sant
  50     2.00 -2.00 B1-Watve-Kelkar vs B1-Pradhan-Kulkarny
  50     2.00 -2.00 B13-Louzado-Munshi vs B4-Kotwal-Kotwal
  50     2.00 -2.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B14-Bapat-Mulay
    110  -3.00  3.00 A13-Jain-Jain vs A4-Purkar-Kulkarni
    110  -3.00  3.00 B14-Atre-Jaipalan vs B6-Janak-Manwani
    110  -3.00  3.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B18-Sakharani-Baja
    140  -4.00  4.00 B21-- vs B20-Venkatesh-Bhosale
    200  -5.00  5.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A2-Soumitra-Chiman
    200  -5.00  5.00 B10-Vijaya-Vandana vs B19-Shaila-Nita
    300  -7.00  7.00 A1-Agarwal-Raja vs A1-Dipak-Partner
    400  -9.00  9.00 A15-Dhande-Natu vs A8-Revankar-Malshe
    470 -10.00 10.00 B19-Rekha-Pramila vs B16-Joshi-Modak
3 ♠Q4
QJ
QT32
♣95432
Dlr: South
Vul: E-W
♠97
A532
AJ
♣KQT86
♠KJ863
KT98
86
♣AJ
♠AT52
764
K9754
♣7
7
1412
7
Double Dummy Makes
NS: 2  ♣2 ♥1 ♠3 NT2
EW: 4♣ 5 3♠ 4NT  ♦5
LoTT: 19 - 17 = +2
Par: -650 5-EW
 N-S  E-W  N-S  E-W
 200     13.00 -13.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A1-Dipak-Partner
 200     13.00 -13.00 B2-Phadnis-Datar vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
 100     12.00 -12.00 A16-Rishipathak-Usha vs A9-Dugal-Padalkar
 100     12.00 -12.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B1-Pradhan-Kulkarny
    170  10.00 -10.00 B14-Atre-Jaipalan vs B5-Karode-Shrivastav
    600  0.00  0.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A2-Soumitra-Chiman
    600  0.00  0.00 A17-Prabha-Bharati vs A11-Kanetkar-Kanetkar
    600  0.00  0.00 B15-Aruna-Shubhada vs B7-Taneja-Perti
    620  -1.00  1.00 A14-Pethe-Shah vs A5-Damle-Pat
    620  -1.00  1.00 A15-Dhande-Natu vs A7-Janardhan-Bhogale
    630  -1.00  1.00 A21-Sheelu-Moti vs A19-Madhav-Alka
    630  -1.00  1.00 B11-Damle-Malse vs B20-Venkatesh-Bhosale
    620  -1.00  1.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
    620  -1.00  1.00 B21-- vs B19-Shaila-Nita
    650  -2.00  2.00 A11-Tanksali-Takale vs A20-Monga-Monga
    650  -2.00  2.00 A13-Jain-Jain vs A3-Mahroof-Shringarpure
    650  -2.00  2.00 A18-Pandit-Pandit vs A13-Karandikar-Date
    680  -2.00  2.00 A19-Gupte-Gupte vs A15-Pramod-C.P.
    680  -2.00  2.00 A20-Rathi-Rathi vs A17-Milind Joshi-Dilip
    680  -2.00  2.00 B13-Louzado-Munshi vs B3-Panchi-Jadhav
    680  -2.00  2.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B11-Bhosale-Chaudhary
    650  -2.00  2.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B13-Kulkarni-Kulkarni
    680  -2.00  2.00 B19-Rekha-Pramila vs B15-Gurjar-Damu
    680  -2.00  2.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B17-Anjali-Urmila
4 ♠K63
Q8
QJ97
♣AK86
Dlr: West
Vul: Both
♠9852
9762
A8
♣JT7
♠AQ7
43
T6432
♣953
♠JT4
AKJT5
K5
♣Q42
15
56
14
Double Dummy Makes
NS: 4♣ 3 4 3♠ 4NT
EW:  ♣1 ♦4 ♥3 ♠4 NT3
LoTT: 14 - 14 = 0
Par: +630 4NT-NS
 N-S  E-W  N-S  E-W
 680     1.00 -1.00 A11-Tanksali-Takale vs A20-Monga-Monga
 680     1.00 -1.00 A13-Jain-Jain vs A3-Mahroof-Shringarpure
 690     1.00 -1.00 A14-Pethe-Shah vs A5-Damle-Pat
 680     1.00 -1.00 A15-Dhande-Natu vs A7-Janardhan-Bhogale
 690     1.00 -1.00 A18-Pandit-Pandit vs A13-Karandikar-Date
 690     1.00 -1.00 A21-Sheelu-Moti vs A19-Madhav-Alka
 690     1.00 -1.00 B13-Louzado-Munshi vs B3-Panchi-Jadhav
 690     1.00 -1.00 B14-Atre-Jaipalan vs B5-Karode-Shrivastav
 690     1.00 -1.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
 690     1.00 -1.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B17-Anjali-Urmila
 690     1.00 -1.00 B21-- vs B19-Shaila-Nita
 660     0.00  0.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A2-Soumitra-Chiman
 660     0.00  0.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A1-Dipak-Partner
 660     0.00  0.00 A20-Rathi-Rathi vs A17-Milind Joshi-Dilip
 660     0.00  0.00 B15-Aruna-Shubhada vs B7-Taneja-Perti
 650     0.00  0.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B11-Bhosale-Chaudhary
 660     0.00  0.00 B19-Rekha-Pramila vs B15-Gurjar-Damu
 630     -1.00  1.00 B2-Phadnis-Datar vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
 630     -1.00  1.00 B11-Damle-Malse vs B20-Venkatesh-Bhosale
 630     -1.00  1.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B1-Pradhan-Kulkarny
 140    -11.00 11.00 A17-Prabha-Bharati vs A11-Kanetkar-Kanetkar
    200 -13.00 13.00 A16-Rishipathak-Usha vs A9-Dugal-Padalkar
    100 -13.00 13.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B13-Kulkarni-Kulkarni
    620 -15.00 15.00 A19-Gupte-Gupte vs A15-Pramod-C.P.
5 ♠KT
AKQJ865
K82
♣T
Dlr: North
Vul: N-S
♠Q753
3
AQJ9
♣KJ97
♠AJ62
42
T654
♣643
♠984
T97
73
♣AQ852
16
135
6
Double Dummy Makes
NS: 4 2NT  ♣6 ♦4 ♠4/3
EW: 1♣ 3 2♠  ♥3 NT5
LoTT: 19 - 18 = +1
Par: +300 4♠*-EW-2
 N-S  E-W  N-S  E-W
 650     6.00 -6.00 A1-Agarwal-Raja vs A20-Monga-Monga
 660     6.00 -6.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A1-Dipak-Partner
 650     6.00 -6.00 B15-Aruna-Shubhada vs B6-Janak-Manwani
 620     5.00 -5.00 A14-Pethe-Shah vs A4-Purkar-Kulkarni
 620     5.00 -5.00 A18-Pandit-Pandit vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
 620     5.00 -5.00 A21-Sheelu-Moti vs A18-Aditi-Sant
 620     5.00 -5.00 B1-Watve-Kelkar vs B20-Venkatesh-Bhosale
 620     5.00 -5.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B3-Panchi-Jadhav
 620     5.00 -5.00 B13-Louzado-Munshi vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
 620     5.00 -5.00 B14-Atre-Jaipalan vs B4-Kotwal-Kotwal
 600     5.00 -5.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B8-Neelaxi-Shah
 620     5.00 -5.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B10-Shama-Suvarna
 620     5.00 -5.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B12-Sunila-Hema
 620     5.00 -5.00 B19-Rekha-Pramila vs B14-Bapat-Mulay
 200     -5.00  5.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B16-Joshi-Modak
 170     -6.00  6.00 A3-Ulhas-Krishna vs A3-Mahroof-Shringarpure
 100     -7.00  7.00 A15-Dhande-Natu vs A6-Gujrathi-Gole
 140     -7.00  7.00 A19-Gupte-Gupte vs A14-Bhave-Patil
    100 -11.00 11.00 A13-Jain-Jain vs A2-Soumitra-Chiman
    100 -11.00 11.00 A16-Rishipathak-Usha vs A8-Revankar-Malshe
    100 -11.00 11.00 A17-Prabha-Bharati vs A10-Wagaj-Kelkar
    100 -11.00 11.00 A20-Rathi-Rathi vs A16-Sunanda-Sanyogita
    100 -11.00 11.00 B2-Phadnis-Datar vs B1-Pradhan-Kulkarny
    100 -11.00 11.00 B21-- vs B18-Sakharani-Bajaj
6 ♠AQJT75
Q2
A82
♣T6
Dlr: East
Vul: E-W
♠K4
J864
T9765
♣Q9
♠9862
A753
Q43
♣87
♠3
KT9
KJ
♣AKJ5432
13
66
15
Double Dummy Makes
NS: 6♣ 3 4 6♠ 6NT
EW:  ♣0 ♦4/3 ♥3 ♠0 NT0
LoTT: 16 - 17 = -1
Par: +990 6NT-NS
 N-S  E-W  N-S  E-W
 990     11.00 -11.00 A21-Sheelu-Moti vs A18-Aditi-Sant
 890     10.00 -10.00 B13-Louzado-Munshi vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
 920     10.00 -10.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B16-Joshi-Modak
 510     2.00 -2.00 B21-- vs B18-Sakharani-Bajaj
 490     1.00 -1.00 A14-Pethe-Shah vs A4-Purkar-Kulkarni
 490     1.00 -1.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B8-Neelaxi-Shah
 480     1.00 -1.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B10-Shama-Suvarna
 480     1.00 -1.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B12-Sunila-Hema
 450     0.00  0.00 A1-Agarwal-Raja vs A20-Monga-Monga
 460     0.00  0.00 A15-Dhande-Natu vs A6-Gujrathi-Gole
 460     0.00  0.00 A16-Rishipathak-Usha vs A8-Revankar-Malshe
 450     0.00  0.00 A18-Pandit-Pandit vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
 460     0.00  0.00 B1-Watve-Kelkar vs B20-Venkatesh-Bhosale
 460     0.00  0.00 B2-Phadnis-Datar vs B1-Pradhan-Kulkarny
 450     0.00  0.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B3-Panchi-Jadhav
 450     0.00  0.00 B15-Aruna-Shubhada vs B6-Janak-Manwani
 420     -1.00  1.00 A13-Jain-Jain vs A2-Soumitra-Chiman
 420     -1.00  1.00 A17-Prabha-Bharati vs A10-Wagaj-Kelkar
 440     -1.00  1.00 A19-Gupte-Gupte vs A14-Bhave-Patil
 420     -1.00  1.00 B14-Atre-Jaipalan vs B4-Kotwal-Kotwal
 420     -1.00  1.00 B19-Rekha-Pramila vs B14-Bapat-Mulay
 400     -2.00  2.00 A3-Ulhas-Krishna vs A3-Mahroof-Shringarpure
 150     -7.00  7.00 A20-Rathi-Rathi vs A16-Sunanda-Sanyogita
 100     -8.00  8.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A1-Dipak-Partner
7 ♠AK6
AKT875
85
♣42
Dlr: South
Vul: Both
♠QJ9
43
JT9762
♣J3
♠T7
Q92
AQ3
♣AQT76
♠85432
J6
K4
♣K985
14
514
7
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 3 4♠  ♦6 NT6
EW: 1  ♣6 ♥4 ♠3 NT5
LoTT: 17 - 17 = 0
Par: +620 4♠-NS
 N-S  E-W  N-S  E-W
 200     2.00 -2.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
 200     2.00 -2.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B15-Gurjar-Damu
 170     1.00 -1.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
 170     1.00 -1.00 B21-- vs B17-Anjali-Urmila
 140     0.00  0.00 A1-Agarwal-Raja vs A19-Madhav-Alka
 140     0.00  0.00 A3-Ulhas-Krishna vs A2-Soumitra-Chiman
 140     0.00  0.00 A4-Sant-Phadke vs A4-Purkar-Kulkarni
 140     0.00  0.00 A13-Jain-Jain vs A1-Dipak-Partner
 140     0.00  0.00 A14-Pethe-Shah vs A3-Mahroof-Shringarpure
 140     0.00  0.00 A15-Dhande-Natu vs A5-Damle-Pat
 140     0.00  0.00 A16-Rishipathak-Usha vs A7-Janardhan-Bhogale
 140     0.00  0.00 A17-Prabha-Bharati vs A9-Dugal-Padalkar
 140     0.00  0.00 A18-Pandit-Pandit vs A11-Kanetkar-Kanetkar
 140     0.00  0.00 A20-Rathi-Rathi vs A15-Pramod-C.P.
 140     0.00  0.00 B1-Watve-Kelkar vs B19-Shaila-Nita
 140     0.00  0.00 B4-Padhey-Divekar vs B4-Kotwal-Kotwal
 140     0.00  0.00 B13-Louzado-Munshi vs B1-Pradhan-Kulkarny
 140     0.00  0.00 B14-Atre-Jaipalan vs B3-Panchi-Jadhav
 140     0.00  0.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B7-Taneja-Perti
 140     0.00  0.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B11-Bhosale-Chaudhary
 140     0.00  0.00 B19-Rekha-Pramila vs B13-Kulkarni-Kulkarni
 100     -1.00  1.00 A19-Gupte-Gupte vs A13-Karandikar-Date
 100     -1.00  1.00 B15-Aruna-Shubhada vs B5-Karode-Shrivastav
    100  -6.00  6.00 A21-Sheelu-Moti vs A17-Milind Joshi-Dilip
8 ♠96532
K543
-
♣JT54
Dlr: West
Vul: None
♠4
J972
K9643
♣AK7
♠AKJT7
8
QJT8
♣Q62
♠Q8
AQT6
A752
♣983
4
1113
12
Double Dummy Makes
NS:  ♣5 ♦2 ♥6 ♠5 NT4
EW: 2♣ 5 -/1 2♠ 3NT  ♥6/7
LoTT: 17 - 17 = 0
Par: -400 3NT-EW/5-EW
 N-S  E-W  N-S  E-W
 140     10.00 -10.00 A19-Gupte-Gupte vs A13-Karandikar-Date
  50     8.00 -8.00 A14-Pethe-Shah vs A3-Mahroof-Shringarpure
  50     8.00 -8.00 A18-Pandit-Pandit vs A11-Kanetkar-Kanetkar
  50     8.00 -8.00 B14-Atre-Jaipalan vs B3-Panchi-Jadhav
  50     8.00 -8.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B11-Bhosale-Chaudhary
    100  5.00 -5.00 A13-Jain-Jain vs A1-Dipak-Partner
    100  5.00 -5.00 A17-Prabha-Bharati vs A9-Dugal-Padalkar
    130  4.00 -4.00 A15-Dhande-Natu vs A5-Damle-Pat
    150  4.00 -4.00 B4-Padhey-Divekar vs B4-Kotwal-Kotwal
    150  4.00 -4.00 B15-Aruna-Shubhada vs B5-Karode-Shrivastav
    400  -3.00  3.00 A1-Agarwal-Raja vs A19-Madhav-Alka
    400  -3.00  3.00 A3-Ulhas-Krishna vs A2-Soumitra-Chiman
    400  -3.00  3.00 A4-Sant-Phadke vs A4-Purkar-Kulkarni
    400  -3.00  3.00 A16-Rishipathak-Usha vs A7-Janardhan-Bhogale
    400  -3.00  3.00 A20-Rathi-Rathi vs A15-Pramod-C.P.
    400  -3.00  3.00 B1-Watve-Kelkar vs B19-Shaila-Nita
    400  -3.00  3.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B7-Taneja-Perti
    400  -3.00  3.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B15-Gurjar-Damu
    400  -3.00  3.00 B21-- vs B17-Anjali-Urmila
    460  -5.00  5.00 A21-Sheelu-Moti vs A17-Milind Joshi-Dilip
    500  -5.00  5.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
    460  -5.00  5.00 B13-Louzado-Munshi vs B1-Pradhan-Kulkarny
    490  -5.00  5.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
    460  -5.00  5.00 B19-Rekha-Pramila vs B13-Kulkarni-Kulkarni
9 ♠AJ72
4
987532
♣98
Dlr: North
Vul: E-W
♠Q9
J9753
KJ
♣KJT5
♠T43
AQ82
Q
♣Q7432
♠K865
KT6
AT64
♣A6
5
1110
14
Double Dummy Makes
NS: 4 4♠ 1NT  ♣5 ♥5
EW: 1♣ 2  ♦2 ♠2 NT3
LoTT: 18 - 19 = -1
Par: +420 4♠-NS
 N-S  E-W  N-S  E-W
 550     10.00 -10.00 A18-Pandit-Pandit vs A10-Wagaj-Kelkar
 450     8.00 -8.00 A21-Sheelu-Moti vs A16-Sunanda-Sanyogita
 400     7.00 -7.00 A5-Bhale-Bhat vs A5-Damle-Pat
 400     7.00 -7.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B10-Shama-Suvarna
 200     3.00 -3.00 B14-Atre-Jaipalan vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
 200     3.00 -3.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B6-Janak-Manwani
 200     3.00 -3.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B8-Neelaxi-Shah
 150     2.00 -2.00 A1-Agarwal-Raja vs A18-Aditi-Sant
 170     2.00 -2.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A20-Monga-Monga
 150     2.00 -2.00 A17-Prabha-Bharati vs A8-Revankar-Malshe
 150     2.00 -2.00 B4-Padhey-Divekar vs B3-Panchi-Jadhav
 150     2.00 -2.00 B19-Rekha-Pramila vs B12-Sunila-Hema
 150     2.00 -2.00 B21-- vs B16-Joshi-Modak
 130     1.00 -1.00 A19-Gupte-Gupte vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
 120     1.00 -1.00 B5-Kale-Katiyal vs B5-Karode-Shrivastav
 130     1.00 -1.00 B15-Aruna-Shubhada vs B4-Kotwal-Kotwal
 100     0.00  0.00 A16-Rishipathak-Usha vs A6-Gujrathi-Gole
 100     0.00  0.00 A20-Rathi-Rathi vs A14-Bhave-Patil
  PASS   -3.00  3.00 A3-Ulhas-Krishna vs A1-Dipak-Partner
     50  -4.00  4.00 A15-Dhande-Natu vs A4-Purkar-Kulkarni
    100  -5.00  5.00 A4-Sant-Phadke vs A3-Mahroof-Shringarpure
    110  -5.00  5.00 A14-Pethe-Shah vs A2-Soumitra-Chiman
    110  -5.00  5.00 B1-Watve-Kelkar vs B18-Sakharani-Bajaj
    110  -5.00  5.00 B2-Phadnis-Datar vs B20-Venkatesh-Bhosale
    110  -5.00  5.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B1-Pradhan-Kulkarny
    110  -5.00  5.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B14-Bapat-Mulay
10 ♠JT
KT974
AJ53
♣K7
Dlr: East
Vul: Both
♠KQ9
A5
982
♣T9654
♠A763
Q62
T4
♣AQ83
♠8542
J83
KQ76
♣J2
12
912
7
Double Dummy Makes
NS: 1  ♣2 ♦6 ♠3 NT3
EW: 5♣ -/1 3♠ 3NT  ♦6/7 ♥6
LoTT: 18 - 17 = +1
Par: -600 3NT-EW/5♣-EW
 N-S  E-W  N-S  E-W
    100  2.00 -2.00 A4-Sant-Phadke vs A3-Mahroof-Shringarpure
    100  2.00 -2.00 A15-Dhande-Natu vs A4-Purkar-Kulkarni
    100  2.00 -2.00 A21-Sheelu-Moti vs A16-Sunanda-Sanyogita
    100  2.00 -2.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B8-Neelaxi-Shah
    150  1.00 -1.00 A14-Pethe-Shah vs A2-Soumitra-Chiman
    140  1.00 -1.00 A18-Pandit-Pandit vs A10-Wagaj-Kelkar
    140  1.00 -1.00 A19-Gupte-Gupte vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
    140  1.00 -1.00 B1-Watve-Kelkar vs B18-Sakharani-Bajaj
    150  1.00 -1.00 B14-Atre-Jaipalan vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
    150  1.00 -1.00 B19-Rekha-Pramila vs B12-Sunila-Hema
    180  0.00  0.00 A5-Bhale-Bhat vs A5-Damle-Pat
    170  0.00  0.00 B4-Padhey-Divekar vs B3-Panchi-Jadhav
    180  0.00  0.00 B5-Kale-Katiyal vs B5-Karode-Shrivastav
    180  0.00  0.00 B15-Aruna-Shubhada vs B4-Kotwal-Kotwal
    180  0.00  0.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B6-Janak-Manwani
    200  -1.00  1.00 A1-Agarwal-Raja vs A18-Aditi-Sant
    200  -1.00  1.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A20-Monga-Monga
    200  -1.00  1.00 A3-Ulhas-Krishna vs A1-Dipak-Partner
    200  -1.00  1.00 A17-Prabha-Bharati vs A8-Revankar-Malshe
    200  -1.00  1.00 A20-Rathi-Rathi vs A14-Bhave-Patil
    210  -1.00  1.00 B2-Phadnis-Datar vs B20-Venkatesh-Bhosale
    200  -1.00  1.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B1-Pradhan-Kulkarny
    200  -1.00  1.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B10-Shama-Suvarna
    200  -1.00  1.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B14-Bapat-Mulay
    210  -1.00  1.00 B21-- vs B16-Joshi-Modak
    300  -3.00  3.00 A16-Rishipathak-Usha vs A6-Gujrathi-Gole
11 ♠KQJT963
KJ9
Q
♣Q3
Dlr: South
Vul: None
♠5
542
AJT85
♣JT76
♠A872
Q73
K3
♣K954
♠4
AT86
97642
♣A82
14
612
8
Double Dummy Makes
NS: 1 4♠  ♣4 ♦5 NT5
EW: 2♣ 2  ♥5 ♠2 NT6
LoTT: 18 - 16 = +2
Par: +420 4♠-NS
 N-S  E-W  N-S  E-W
 480     6.00 -6.00 B1-Watve-Kelkar vs B17-Anjali-Urmila
 450     5.00 -5.00 A1-Agarwal-Raja vs A17-Milind Joshi-Dilip
 450     5.00 -5.00 A4-Sant-Phadke vs A2-Soumitra-Chiman
 450     5.00 -5.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A6-Gujrathi-Gole
 450     5.00 -5.00 A17-Prabha-Bharati vs A7-Janardhan-Bhogale
 450     5.00 -5.00 A18-Pandit-Pandit vs A9-Dugal-Padalkar
 450     5.00 -5.00 B15-Aruna-Shubhada vs B3-Panchi-Jadhav
 420     4.00 -4.00 B21-- vs B15-Gurjar-Damu
 300     1.00 -1.00 B5-Kale-Katiyal vs B4-Kotwal-Kotwal
 230     -1.00  1.00 A5-Bhale-Bhat vs A4-Purkar-Kulkarni
 230     -1.00  1.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B13-Kulkarni-Kulka
 200     -2.00  2.00 A16-Rishipathak-Usha vs A5-Damle-Pat
 200     -2.00  2.00 A21-Sheelu-Moti vs A15-Pramod-C.P.
 200     -2.00  2.00 B4-Padhey-Divekar vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
 200     -2.00  2.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B5-Karode-Shrivastav
 200     -2.00  2.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B7-Taneja-Perti
 170     -3.00  3.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A19-Madhav-Alka
 170     -3.00  3.00 A15-Dhande-Natu vs A3-Mahroof-Shringarpure
 140     -3.00  3.00 A19-Gupte-Gupte vs A11-Kanetkar-Kanetkar
 170     -3.00  3.00 A20-Rathi-Rathi vs A13-Karandikar-Date
 170     -3.00  3.00 B2-Phadnis-Datar vs B19-Shaila-Nita
 170     -3.00  3.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
 170     -3.00  3.00 B19-Rekha-Pramila vs B11-Bhosale-Chaudhary
    200 -10.00 10.00 B6-Gharpure-Shinde vs B6-Janak-Manwani
12 ♠9643
KQ7
KT8
♣KJ7
Dlr: West
Vul: N-S
♠AKT5
T3
A4
♣AQT54
♠872
J842
Q63
♣963
♠QJ
A965
J9752
♣82
12
173
8
Double Dummy Makes
NS: 2 1 1NT  ♣5 ♠6
EW: 2♣ 1♠  ♦5 ♥6 NT6
LoTT: 16 - 16 = 0
Par: +90 2-NS
 N-S  E-W  N-S  E-W
  90     5.00 -5.00 B4-Padhey-Divekar vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
  50     4.00 -4.00 A5-Bhale-Bhat vs A4-Purkar-Kulkarni
  50     4.00 -4.00 B1-Watve-Kelkar vs B17-Anjali-Urmila
  50     4.00 -4.00 B2-Phadnis-Datar vs B19-Shaila-Nita
  50     4.00 -4.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B7-Taneja-Perti
     70  1.00 -1.00 B6-Gharpure-Shinde vs B6-Janak-Manwani
     90  0.00  0.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A19-Madhav-Alka
    110  0.00  0.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A6-Gujrathi-Gole
    100  0.00  0.00 A15-Dhande-Natu vs A3-Mahroof-Shringarpure
    110  0.00  0.00 A17-Prabha-Bharati vs A7-Janardhan-Bhogale
    110  0.00  0.00 A18-Pandit-Pandit vs A9-Dugal-Padalkar
     90  0.00  0.00 A21-Sheelu-Moti vs A15-Pramod-C.P.
     90  0.00  0.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B5-Karode-Shrivastav
    110  0.00  0.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
     90  0.00  0.00 B19-Rekha-Pramila vs B11-Bhosale-Chaudhary
    110  0.00  0.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B13-Kulkarni-Kulka
    130  -1.00  1.00 A4-Sant-Phadke vs A2-Soumitra-Chiman
    140  -1.00  1.00 A19-Gupte-Gupte vs A11-Kanetkar-Kanetkar
    140  -1.00  1.00 B15-Aruna-Shubhada vs B3-Panchi-Jadhav
    140  -1.00  1.00 B21-- vs B15-Gurjar-Damu
    180  -2.00  2.00 A1-Agarwal-Raja vs A17-Milind Joshi-Dilip
    150  -2.00  2.00 B5-Kale-Katiyal vs B4-Kotwal-Kotwal
    210  -3.00  3.00 A16-Rishipathak-Usha vs A5-Damle-Pat
    200  -3.00  3.00 A20-Rathi-Rathi vs A13-Karandikar-Date
13 ♠AJ52
J764
KJ6
♣93
Dlr: North
Vul: Both
♠K8743
Q953
T
♣865
♠T9
T82
AQ97
♣AKQT
♠Q6
AK
85432
♣J742
10
515
10
Double Dummy Makes
NS: 2/1  ♣5 ♥5 ♠5 NT5
EW: 1♣ 2 1♠ 2NT  ♦5
LoTT: 16 - 15 = +1
Par: -120 2NT-EW
 N-S  E-W  N-S  E-W
 300     7.00 -7.00 A16-Rishipathak-Usha vs A4-Purkar-Kulkarni
 300     7.00 -7.00 B19-Rekha-Pramila vs B10-Shama-Suvarna
 200     5.00 -5.00 A7-Charuta-Surendra vs A7-Janardhan-Bhogale
 200     5.00 -5.00 B2-Phadnis-Datar vs B18-Sakharani-Bajaj
 200     5.00 -5.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B4-Kotwal-Kotwal
 100     3.00 -3.00 A1-Agarwal-Raja vs A16-Sunanda-Sanyogita
 100     3.00 -3.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A18-Aditi-Sant
 100     3.00 -3.00 A4-Sant-Phadke vs A1-Dipak-Partner
 100     3.00 -3.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A5-Damle-Pat
 100     3.00 -3.00 A18-Pandit-Pandit vs A8-Revankar-Malshe
 100     3.00 -3.00 A19-Gupte-Gupte vs A10-Wagaj-Kelkar
 100     3.00 -3.00 B1-Watve-Kelkar vs B16-Joshi-Modak
 100     3.00 -3.00 B4-Padhey-Divekar vs B1-Pradhan-Kulkarny
 100     3.00 -3.00 B21-- vs B14-Bapat-Mulay
    110  -3.00  3.00 A3-Ulhas-Krishna vs A20-Monga-Monga
     90  -3.00  3.00 A20-Rathi-Rathi vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
    110  -3.00  3.00 A21-Sheelu-Moti vs A14-Bhave-Patil
     90  -3.00  3.00 B5-Kale-Katiyal vs B3-Panchi-Jadhav
    110  -3.00  3.00 B6-Gharpure-Shinde vs B5-Karode-Shrivastav
    150  -4.00  4.00 A5-Bhale-Bhat vs A3-Mahroof-Shringarpure
    120  -4.00  4.00 A17-Prabha-Bharati vs A6-Gujrathi-Gole
    140  -4.00  4.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B20-Venkatesh-Bhosale
    140  -4.00  4.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B7-Taneja-Perti
    140  -4.00  4.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B6-Janak-Manwani
    150  -4.00  4.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B12-Sunila-Hema
    600 -12.00 12.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B8-Neelaxi-Shah
14 ♠9652
AKQ
KT3
♣Q72
Dlr: East
Vul: None
♠AJ4
J93
AJ62
♣J86
♠Q8
T76542
74
♣A53
♠KT73
8
Q985
♣KT94
14
126
8
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 2 3♠ 3NT  ♥6
EW: 1  ♣5 ♦5 ♠4 NT4
LoTT: 16 - 17 = -1
Par: +400 3NT-NS
 N-S  E-W  N-S  E-W
 200     4.00 -4.00 A7-Charuta-Surendra vs A7-Janardhan-Bhogale
 140     3.00 -3.00 A5-Bhale-Bhat vs A3-Mahroof-Shringarpure
 140     3.00 -3.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A5-Damle-Pat
 140     3.00 -3.00 A17-Prabha-Bharati vs A6-Gujrathi-Gole
 140     3.00 -3.00 A21-Sheelu-Moti vs A14-Bhave-Patil
 140     3.00 -3.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B4-Kotwal-Kotwal
 100     2.00 -2.00 A1-Agarwal-Raja vs A16-Sunanda-Sanyogita
 110     2.00 -2.00 A3-Ulhas-Krishna vs A20-Monga-Monga
 110     2.00 -2.00 A18-Pandit-Pandit vs A8-Revankar-Malshe
 110     2.00 -2.00 A19-Gupte-Gupte vs A10-Wagaj-Kelkar
 100     2.00 -2.00 A20-Rathi-Rathi vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
 100     2.00 -2.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B20-Venkatesh-Bhosale
 110     2.00 -2.00 B4-Padhey-Divekar vs B1-Pradhan-Kulkarny
  50     0.00  0.00 A16-Rishipathak-Usha vs A4-Purkar-Kulkarni
  50     0.00  0.00 B2-Phadnis-Datar vs B18-Sakharani-Bajaj
  50     0.00  0.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B7-Taneja-Perti
  50     0.00  0.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B8-Neelaxi-Shah
     50  -3.00  3.00 A4-Sant-Phadke vs A1-Dipak-Partner
     50  -3.00  3.00 B5-Kale-Katiyal vs B3-Panchi-Jadhav
    110  -4.00  4.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A18-Aditi-Sant
    100  -4.00  4.00 B6-Gharpure-Shinde vs B5-Karode-Shrivastav
    100  -4.00  4.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B6-Janak-Manwani
    100  -4.00  4.00 B19-Rekha-Pramila vs B10-Shama-Suvarna
    110  -4.00  4.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B12-Sunila-Hema
    140  -5.00  5.00 B1-Watve-Kelkar vs B16-Joshi-Modak
    140  -5.00  5.00 B21-- vs B14-Bapat-Mulay
15 ♠T8
KQJ
QJ83
♣AKQJ
Dlr: South
Vul: N-S
♠KQ62
A96
KT62
♣63
♠A973
842
94
♣9854
♠J54
T753
A75
♣T72
19
124
5
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 2 2 1NT  ♠5/6
EW: 1♠  ♣5 ♦5 ♥4 NT6
LoTT: 15 - 15 = 0
Par: +100 2♠*-EW-1
 N-S  E-W  N-S  E-W
 600     11.00 -11.00 B2-Phadnis-Datar vs B17-Anjali-Urmila
 150     2.00 -2.00 A18-Pandit-Pandit vs A7-Janardhan-Bhogale
 140     1.00 -1.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A8-Revankar-Malshe
 120     1.00 -1.00 A17-Prabha-Bharati vs A5-Damle-Pat
 120     1.00 -1.00 A21-Sheelu-Moti vs A13-Karandikar-Date
 140     1.00 -1.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B19-Shaila-Nita
 140     1.00 -1.00 B5-Kale-Katiyal vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
 120     1.00 -1.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B8-Neelaxi-Shah
 120     1.00 -1.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B7-Taneja-Perti
 140     1.00 -1.00 B19-Rekha-Pramila vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
  90     0.00  0.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A17-Milind Joshi-Dilip
  90     0.00  0.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A4-Purkar-Kulkarni
  90     0.00  0.00 A19-Gupte-Gupte vs A9-Dugal-Padalkar
 110     0.00  0.00 A20-Rathi-Rathi vs A11-Kanetkar-Kanetkar
  90     0.00  0.00 B1-Watve-Kelkar vs B15-Gurjar-Damu
 110     0.00  0.00 B6-Gharpure-Shinde vs B4-Kotwal-Kotwal
  90     0.00  0.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B5-Karode-Shrivastav
 100     0.00  0.00 B21-- vs B13-Kulkarni-Kulkarni
  50     -2.00  2.00 A1-Agarwal-Raja vs A15-Pramod-C.P.
  50     -2.00  2.00 A3-Ulhas-Krishna vs A19-Madhav-Alka
  50     -2.00  2.00 A5-Bhale-Bhat vs A2-Soumitra-Chiman
    200  -7.00  7.00 A7-Charuta-Surendra vs A6-Gujrathi-Gole
    400 -11.00 11.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B6-Janak-Manwani
    400 -11.00 11.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B11-Bhosale-Chaudh
16 ♠K862
AQ
T72
♣QJ42
Dlr: West
Vul: E-W
♠Q4
864
AJ4
♣K9865
♠T3
JT72
985
♣AT73
♠AJ975
K953
KQ63
♣-
12
105
13
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 4 3 6♠ 3NT
EW:  ♣5 ♦3 ♥4 ♠1 NT4
LoTT: 17 - 18 = -1
Par: +980 6♠-NS
 N-S  E-W  N-S  E-W
 1620     15.00 -15.00 B5-Kale-Katiyal vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
 980     11.00 -11.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A8-Revankar-Malshe
 980     11.00 -11.00 B6-Gharpure-Shinde vs B4-Kotwal-Kotwal
 480     1.00 -1.00 A3-Ulhas-Krishna vs A19-Madhav-Alka
 480     1.00 -1.00 A18-Pandit-Pandit vs A7-Janardhan-Bhogale
 480     1.00 -1.00 A20-Rathi-Rathi vs A11-Kanetkar-Kanetkar
 480     1.00 -1.00 A21-Sheelu-Moti vs A13-Karandikar-Date
 480     1.00 -1.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B6-Janak-Manwani
 450     0.00  0.00 A5-Bhale-Bhat vs A2-Soumitra-Chiman
 450     0.00  0.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A4-Purkar-Kulkarni
 450     0.00  0.00 A7-Charuta-Surendra vs A6-Gujrathi-Gole
 450     0.00  0.00 A17-Prabha-Bharati vs A5-Damle-Pat
 450     0.00  0.00 A19-Gupte-Gupte vs A9-Dugal-Padalkar
 450     0.00  0.00 B1-Watve-Kelkar vs B15-Gurjar-Damu
 450     0.00  0.00 B2-Phadnis-Datar vs B17-Anjali-Urmila
 450     0.00  0.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B19-Shaila-Nita
 450     0.00  0.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B7-Taneja-Perti
 450     0.00  0.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B11-Bhosale-Chaudh
 450     0.00  0.00 B21-- vs B13-Kulkarni-Kulkarni
 420     -1.00  1.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A17-Milind Joshi-Dilip
 420     -1.00  1.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B8-Neelaxi-Shah
 420     -1.00  1.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B5-Karode-Shrivastav
 180     -7.00  7.00 A1-Agarwal-Raja vs A15-Pramod-C.P.
 150     -7.00  7.00 B19-Rekha-Pramila vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
17 ♠T63
A92
97
♣KQ975
Dlr: North
Vul: None
♠AJ75
KJ43
Q3
♣864
♠4
Q865
KT8654
♣AT
♠KQ982
T7
AJ2
♣J32
9
119
11
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 2♠  ♦3 ♥4 NT6
EW: 3 3  ♣5 ♠5 NT6
LoTT: 17 - 16 = +1
Par: -100 3♠*-NS/3♣*-NS-1
 N-S  E-W  N-S  E-W
 140     5.00 -5.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A16-Sunanda-Sanyogita
 140     5.00 -5.00 A20-Rathi-Rathi vs A10-Wagaj-Kelkar
 120     5.00 -5.00 B9-Neela-Vilasini vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
 140     5.00 -5.00 B19-Rekha-Pramila vs B8-Neelaxi-Shah
 110     4.00 -4.00 A5-Bhale-Bhat vs A1-Dipak-Partner
 110     4.00 -4.00 B5-Kale-Katiyal vs B1-Pradhan-Kulkarny
 110     4.00 -4.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B5-Karode-Shrivastav
  50     3.00 -3.00 B6-Gharpure-Shinde vs B3-Panchi-Jadhav
     50  0.00  0.00 A3-Ulhas-Krishna vs A18-Aditi-Sant
     50  0.00  0.00 A4-Sant-Phadke vs A20-Monga-Monga
     50  0.00  0.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A3-Mahroof-Shringarpure
     50  0.00  0.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A7-Janardhan-Bhogale
     50  0.00  0.00 B1-Watve-Kelkar vs B14-Bapat-Mulay
     50  0.00  0.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B18-Sakharani-Bajaj
     50  0.00  0.00 B4-Padhey-Divekar vs B20-Venkatesh-Bhosale
     50  0.00  0.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B10-Shama-Suvarna
    100  -2.00  2.00 A1-Agarwal-Raja vs A14-Bhave-Patil
    110  -2.00  2.00 B2-Phadnis-Datar vs B16-Joshi-Modak
    100  -2.00  2.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B6-Janak-Manwani
    150  -3.00  3.00 A7-Charuta-Surendra vs A5-Damle-Pat
    140  -3.00  3.00 B21-- vs B12-Sunila-Hema
    300  -6.00  6.00 A18-Pandit-Pandit vs A6-Gujrathi-Gole
    300  -6.00  6.00 A21-Sheelu-Moti vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
    420  -9.00  9.00 A9-Rugge-Mullur vs A9-Dugal-Padalkar
    450  -9.00  9.00 A19-Gupte-Gupte vs A8-Revankar-Malshe
    470  -9.00  9.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B7-Taneja-Perti
18 ♠AKT965
3
QT93
♣J7
Dlr: East
Vul: N-S
♠J32
KQ72
KJ2
♣A83
♠Q
J9854
A87
♣KQ94
♠874
AT6
654
♣T652
10
1412
4
Double Dummy Makes
NS: 2♠  ♣3 ♦5 ♥2 NT3
EW: 3♣ 2 4  ♠5 NT6
LoTT: 18 - 18 = 0
Par: -420 4-EW
 N-S  E-W  N-S  E-W
    170  7.00 -7.00 A5-Bhale-Bhat vs A1-Dipak-Partner
    420  1.00 -1.00 A1-Agarwal-Raja vs A14-Bhave-Patil
    420  1.00 -1.00 A3-Ulhas-Krishna vs A18-Aditi-Sant
    420  1.00 -1.00 A4-Sant-Phadke vs A20-Monga-Monga
    420  1.00 -1.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A3-Mahroof-Shringarpure
    420  1.00 -1.00 A7-Charuta-Surendra vs A5-Damle-Pat
    420  1.00 -1.00 A19-Gupte-Gupte vs A8-Revankar-Malshe
    420  1.00 -1.00 B2-Phadnis-Datar vs B16-Joshi-Modak
    420  1.00 -1.00 B5-Kale-Katiyal vs B1-Pradhan-Kulkarny
    420  1.00 -1.00 B6-Gharpure-Shinde vs B3-Panchi-Jadhav
    420  1.00 -1.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B5-Karode-Shrivastav
    420  1.00 -1.00 B19-Rekha-Pramila vs B8-Neelaxi-Shah
    450  0.00  0.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A16-Sunanda-Sanyogita
    450  0.00  0.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A7-Janardhan-Bhogale
    450  0.00  0.00 A9-Rugge-Mullur vs A9-Dugal-Padalkar
    450  0.00  0.00 A18-Pandit-Pandit vs A6-Gujrathi-Gole
    450  0.00  0.00 A20-Rathi-Rathi vs A10-Wagaj-Kelkar
    450  0.00  0.00 B1-Watve-Kelkar vs B14-Bapat-Mulay
    450  0.00  0.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B18-Sakharani-Bajaj
    450  0.00  0.00 B4-Padhey-Divekar vs B20-Venkatesh-Bhosale
    450  0.00  0.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B7-Taneja-Perti
    450  0.00  0.00 B9-Neela-Vilasini vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
    450  0.00  0.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B6-Janak-Manwani
    450  0.00  0.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B10-Shama-Suvarna
    450  0.00  0.00 B21-- vs B12-Sunila-Hema
    800  -8.00  8.00 A21-Sheelu-Moti vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
19 ♠Q7
AKT965
7
♣QJ92
Dlr: South
Vul: E-W
♠T642
-
AQT9853
♣K6
♠AJ95
Q8432
J642
♣-
♠K83
J7
K
♣AT87543
12
98
11
Double Dummy Makes
NS: 3/4♣ 2  ♦1 ♠1/2 NT4
EW: 6 5♠ 3NT  ♣3 ♥5
LoTT: 22 - 22 = 0
Par: -500 7♣*-S-3
 N-S  E-W  N-S  E-W
 400     13.00 -13.00 B6-Gharpure-Shinde vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
 400     13.00 -13.00 B9-Neela-Vilasini vs B8-Neelaxi-Shah
     50  8.00 -8.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B17-Anjali-Urmila
    100  7.00 -7.00 A10-Kelkar-Mokal vs A10-Wagaj-Kelkar
    100  7.00 -7.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B4-Kotwal-Kotwal
    100  7.00 -7.00 B10-Vijaya-Vandana vs B10-Shama-Suvarna
    150  6.00 -6.00 A21-Sheelu-Moti vs A11-Kanetkar-Kanetkar
    200  5.00 -5.00 A3-Ulhas-Krishna vs A17-Milind Joshi-Dilip
    300  3.00 -3.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A6-Gujrathi-Gole
    300  3.00 -3.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B6-Janak-Manwani
    300  3.00 -3.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B9-Dr. Behere-N. S
    500  -3.00  3.00 A1-Agarwal-Raja vs A13-Karandikar-Date
    500  -3.00  3.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A15-Pramod-C.P.
    500  -3.00  3.00 B1-Watve-Kelkar vs B13-Kulkarni-Kulkarni
    500  -3.00  3.00 B21-- vs B11-Bhosale-Chaudhary
    620  -5.00  5.00 A4-Sant-Phadke vs A19-Madhav-Alka
    620  -5.00  5.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A2-Soumitra-Chiman
    620  -5.00  5.00 A7-Charuta-Surendra vs A4-Purkar-Kulkarni
    620  -5.00  5.00 A9-Rugge-Mullur vs A8-Revankar-Malshe
    620  -5.00  5.00 A20-Rathi-Rathi vs A9-Dugal-Padalkar
    750  -8.00  8.00 B19-Rekha-Pramila vs B7-Taneja-Perti
    950 -11.00 11.00 A19-Gupte-Gupte vs A7-Janardhan-Bhogale
    950 -11.00 11.00 B2-Phadnis-Datar vs B15-Gurjar-Damu
    950 -11.00 11.00 B4-Padhey-Divekar vs B19-Shaila-Nita
20 ♠AJT32
KJ83
-
♣AQT4
Dlr: West
Vul: Both
♠86
Q9
KJT964
♣K63
♠KQ754
A754
A53
♣8
♠9
T62
Q872
♣J9752
15
913
3
Double Dummy Makes
NS: 4♣ 1  ♦4 ♠6 NT3
EW: 3 -/1♠ 1/2NT
       ♣3 ♥5/6 ♠6/7
LoTT: 19 - 18 = +1
Par: +130 4♣-NS
 N-S  E-W  N-S  E-W
 500     11.00 -11.00 A7-Charuta-Surendra vs A4-Purkar-Kulkarni
 300     9.00 -9.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B17-Anjali-Urmila
 200     7.00 -7.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A2-Soumitra-Chiman
 100     5.00 -5.00 A1-Agarwal-Raja vs A13-Karandikar-Date
 100     5.00 -5.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A6-Gujrathi-Gole
 100     5.00 -5.00 A19-Gupte-Gupte vs A7-Janardhan-Bhogale
 100     5.00 -5.00 A20-Rathi-Rathi vs A9-Dugal-Padalkar
 100     5.00 -5.00 A21-Sheelu-Moti vs A11-Kanetkar-Kanetkar
  80     5.00 -5.00 B19-Rekha-Pramila vs B7-Taneja-Perti
    100  0.00  0.00 B6-Gharpure-Shinde vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
    130  -1.00  1.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A15-Pramod-C.P.
    130  -1.00  1.00 A4-Sant-Phadke vs A19-Madhav-Alka
    130  -1.00  1.00 B2-Phadnis-Datar vs B15-Gurjar-Damu
    110  -1.00  1.00 B4-Padhey-Divekar vs B19-Shaila-Nita
    130  -1.00  1.00 B9-Neela-Vilasini vs B8-Neelaxi-Shah
    200  -3.00  3.00 A3-Ulhas-Krishna vs A17-Milind Joshi-Dilip
    200  -3.00  3.00 A10-Kelkar-Mokal vs A10-Wagaj-Kelkar
    200  -3.00  3.00 B21-- vs B11-Bhosale-Chaudhary
    300  -5.00  5.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B4-Kotwal-Kotwal
    300  -5.00  5.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B6-Janak-Manwani
    300  -5.00  5.00 B10-Vijaya-Vandana vs B10-Shama-Suvarna
    500  -9.00  9.00 B1-Watve-Kelkar vs B13-Kulkarni-Kulkarni
    500  -9.00  9.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B9-Dr. Behere-N. S
    800 -12.00 12.00 A9-Rugge-Mullur vs A8-Revankar-Malshe
21 ♠AKQJ53
-
KQJ
♣KT73
Dlr: North
Vul: N-S
♠42
K983
T872
♣J85
♠T987
J752
964
♣62
♠6
AQT64
A53
♣AQ94
19
41
16
Double Dummy Makes
NS: 7♣ 6 4 7♠ 7NT
EW:  ♣0 ♦1 ♥3 ♠0 NT0
LoTT: 16 - 16 = 0
Par: +2220 7NT-NS
 N-S  E-W  N-S  E-W
 2220     12.00 -12.00 A5-Bhale-Bhat vs A20-Monga-Monga
 2220     12.00 -12.00 A20-Rathi-Rathi vs A8-Revankar-Malshe
 2220     12.00 -12.00 B5-Kale-Katiyal vs B20-Venkatesh-Bhosale
 2220     12.00 -12.00 B6-Gharpure-Shinde vs B1-Pradhan-Kulkarny
 2140     11.00 -11.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A1-Dipak-Partner
 2210     11.00 -11.00 A21-Sheelu-Moti vs A10-Wagaj-Kelkar
 2210     11.00 -11.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B16-Joshi-Modak
 2210     11.00 -11.00 B9-Neela-Vilasini vs B7-Taneja-Perti
 1470     -4.00  4.00 A1-Agarwal-Raja vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
 1470     -4.00  4.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A14-Bhave-Patil
 1470     -4.00  4.00 A4-Sant-Phadke vs A18-Aditi-Sant
 1470     -4.00  4.00 A10-Kelkar-Mokal vs A9-Dugal-Padalkar
 1460     -4.00  4.00 A11-Tanksali-Takale vs A11-Kanetkar-Kanetkar
 1460     -4.00  4.00 B1-Watve-Kelkar vs B12-Sunila-Hema
 1460     -4.00  4.00 B2-Phadnis-Datar vs B14-Bapat-Mulay
 1470     -4.00  4.00 B4-Padhey-Divekar vs B18-Sakharani-Bajaj
 1460     -4.00  4.00 B10-Vijaya-Vandana vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
 1460     -4.00  4.00 B11-Damle-Malse vs B11-Bhosale-Chaudhary
 1470     -4.00  4.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B8-Neelaxi-Shah
 1440     -5.00  5.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B5-Karode-Shrivastav
 1390     -6.00  6.00 A7-Charuta-Surendra vs A3-Mahroof-Shringarpure
 1390     -6.00  6.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A5-Damle-Pat
 1390     -6.00  6.00 A9-Rugge-Mullur vs A7-Janardhan-Bhogale
 660    -14.00 14.00 A3-Ulhas-Krishna vs A16-Sunanda-Sanyogita
 720    -14.00 14.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B3-Panchi-Jadhav
 720    -14.00 14.00 B21-- vs B10-Shama-Suvarna
22 ♠K
QT9
Q64
♣KJT853
Dlr: East
Vul: E-W
♠QT96542
43
AT9
♣6
♠83
J
KJ872
♣AQ974
♠AJ7
AK87652
53
♣2
11
611
12
Double Dummy Makes
NS: 4  ♣6 ♦4 ♠4 NT6
EW: 2 3♠  ♣6 ♥3 NT4
LoTT: 19 - 19 = 0
Par: +200 4♠*-EW-1
 N-S  E-W  N-S  E-W
 590     10.00 -10.00 A5-Bhale-Bhat vs A20-Monga-Monga
 480     8.00 -8.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B8-Neelaxi-Shah
 450     7.00 -7.00 B5-Kale-Katiyal vs B20-Venkatesh-Bhosale
 420     6.00 -6.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A1-Dipak-Partner
 420     6.00 -6.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A5-Damle-Pat
 420     6.00 -6.00 A10-Kelkar-Mokal vs A9-Dugal-Padalkar
 420     6.00 -6.00 B4-Padhey-Divekar vs B18-Sakharani-Bajaj
 420     6.00 -6.00 B6-Gharpure-Shinde vs B1-Pradhan-Kulkarny
 420     6.00 -6.00 B9-Neela-Vilasini vs B7-Taneja-Perti
 200     1.00 -1.00 A3-Ulhas-Krishna vs A16-Sunanda-Sanyogita
 200     1.00 -1.00 A4-Sant-Phadke vs A18-Aditi-Sant
 200     1.00 -1.00 A7-Charuta-Surendra vs A3-Mahroof-Shringarpure
 200     1.00 -1.00 B11-Damle-Malse vs B11-Bhosale-Chaudhary
 170     0.00  0.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B16-Joshi-Modak
 100     -2.00  2.00 B21-- vs B10-Shama-Suvarna
 AVE- AVE- -3.00 -3.00 A1-Agarwal-Raja vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
     50  -5.00  5.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A14-Bhave-Patil
     50  -5.00  5.00 A11-Tanksali-Takale vs A11-Kanetkar-Kanetkar
     50  -5.00  5.00 B1-Watve-Kelkar vs B12-Sunila-Hema
     50  -5.00  5.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B3-Panchi-Jadhav
    100  -6.00  6.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B5-Karode-Shrivastav
    150  -7.00  7.00 A9-Rugge-Mullur vs A7-Janardhan-Bhogale
    500 -12.00 12.00 B10-Vijaya-Vandana vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
    620 -13.00 13.00 A20-Rathi-Rathi vs A8-Revankar-Malshe
    650 -13.00 13.00 B2-Phadnis-Datar vs B14-Bapat-Mulay
    850 -14.00 14.00 A21-Sheelu-Moti vs A10-Wagaj-Kelkar
23 ♠K94
7
AK876
♣K863
Dlr: South
Vul: Both
♠A32
KJT
QT32
♣A54
♠JT85
AQ9853
-
♣QJ7
♠Q76
642
J954
♣T92
13
1410
3
Double Dummy Makes
NS:  ♣5 ♦6 ♥3 ♠3 NT3
EW: 1/2♣ -/1 4 4♠ 3NT
       ♦6/7
LoTT: 16 - 18 = -2
Par: -620 4♠-EW/4-EW
 N-S  E-W  N-S  E-W
    170  10.00 -10.00 A4-Sant-Phadke vs A17-Milind Joshi-Dilip
    150  10.00 -10.00 A7-Charuta-Surendra vs A2-Soumitra-Chiman
    170  10.00 -10.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B15-Gurjar-Damu
    200  9.00 -9.00 B5-Kale-Katiyal vs B19-Shaila-Nita
    180  9.00 -9.00 B9-Neela-Vilasini vs B6-Janak-Manwani
    600  0.00  0.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B12-Sunila-Hema
    620  -1.00  1.00 A1-Agarwal-Raja vs A11-Kanetkar-Kanetkar
    620  -1.00  1.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A13-Karandikar-Date
    620  -1.00  1.00 A3-Ulhas-Krishna vs A15-Pramod-C.P.
    620  -1.00  1.00 A5-Bhale-Bhat vs A19-Madhav-Alka
    620  -1.00  1.00 A10-Kelkar-Mokal vs A8-Revankar-Malshe
    620  -1.00  1.00 A21-Sheelu-Moti vs A9-Dugal-Padalkar
    620  -1.00  1.00 B1-Watve-Kelkar vs B11-Bhosale-Chaudhary
    620  -1.00  1.00 B4-Padhey-Divekar vs B17-Anjali-Urmila
    620  -1.00  1.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
    620  -1.00  1.00 B10-Vijaya-Vandana vs B8-Neelaxi-Shah
    620  -1.00  1.00 B21-- vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
    650  -2.00  2.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A4-Purkar-Kulkarni
    650  -2.00  2.00 A9-Rugge-Mullur vs A6-Gujrathi-Gole
    650  -2.00  2.00 A11-Tanksali-Takale vs A10-Wagaj-Kelkar
    650  -2.00  2.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
    660  -2.00  2.00 B2-Phadnis-Datar vs B13-Kulkarni-Kulkarni
    650  -2.00  2.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B4-Kotwal-Kotwal
    650  -2.00  2.00 B11-Damle-Malse vs B10-Shama-Suvarna
24 ♠AJT74
Q63
T95
♣A4
Dlr: West
Vul: None
♠KQ5
8542
Q62
♣K32
♠86
KJ7
KJ843
♣J76
♠932
AT9
A7
♣QT985
11
109
10
Double Dummy Makes
NS: 3♣ 1 3♠ 1NT  ♦6
EW: 1  ♣3 ♥6 ♠3 NT5
LoTT: 16 - 16 = 0
Par: +140 3♠-NS
 N-S  E-W  N-S  E-W
 420     8.00 -8.00 A7-Charuta-Surendra vs A2-Soumitra-Chiman
 420     8.00 -8.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A4-Purkar-Kulkarni
 420     8.00 -8.00 B1-Watve-Kelkar vs B11-Bhosale-Chaudhary
 200     4.00 -4.00 A1-Agarwal-Raja vs A11-Kanetkar-Kanetkar
 140     2.00 -2.00 A5-Bhale-Bhat vs A19-Madhav-Alka
 110     2.00 -2.00 A9-Rugge-Mullur vs A6-Gujrathi-Gole
 140     2.00 -2.00 A10-Kelkar-Mokal vs A8-Revankar-Malshe
 140     2.00 -2.00 B2-Phadnis-Datar vs B13-Kulkarni-Kulkarni
 140     2.00 -2.00 B9-Neela-Vilasini vs B6-Janak-Manwani
 140     2.00 -2.00 B10-Vijaya-Vandana vs B8-Neelaxi-Shah
  90     1.00 -1.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B12-Sunila-Hema
  50     0.00  0.00 A3-Ulhas-Krishna vs A15-Pramod-C.P.
  50     0.00  0.00 B21-- vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
  PASS   -2.00  2.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
  PASS   -2.00  2.00 A21-Sheelu-Moti vs A9-Dugal-Padalkar
  PASS   -2.00  2.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B15-Gurjar-Damu
  PASS   -2.00  2.00 B5-Kale-Katiyal vs B19-Shaila-Nita
  PASS   -2.00  2.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
  PASS   -2.00  2.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B4-Kotwal-Kotwal
     50  -3.00  3.00 A11-Tanksali-Takale vs A10-Wagaj-Kelkar
     50  -3.00  3.00 B4-Padhey-Divekar vs B17-Anjali-Urmila
    100  -4.00  4.00 A4-Sant-Phadke vs A17-Milind Joshi-Dilip
    100  -4.00  4.00 B11-Damle-Malse vs B10-Shama-Suvarna
    150  -5.00  5.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A13-Karandikar-Date
25 ♠KQJ53
T74
952
♣Q4
Dlr: North
Vul: E-W
♠AT97
J
AQ87
♣T986
♠86
Q9532
KJ643
♣J
♠42
AK86
T
♣AK7532
8
117
14
Double Dummy Makes
NS: 4♣ 1 1♠ 1NT  ♦3
EW: 3  ♣3 ♥5 ♠5 NT6
LoTT: 19 - 17 = +2
Par: +130 4♣-NS
 N-S  E-W  N-S  E-W
 200     5.00 -5.00 A7-Charuta-Surendra vs A1-Dipak-Partner
 130     4.00 -4.00 A1-Agarwal-Raja vs A10-Wagaj-Kelkar
 130     4.00 -4.00 A5-Bhale-Bhat vs A18-Aditi-Sant
 130     4.00 -4.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A20-Monga-Monga
 130     4.00 -4.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A11-Kanetkar-Kanetkar
 130     4.00 -4.00 B4-Padhey-Divekar vs B16-Joshi-Modak
 130     4.00 -4.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B1-Pradhan-Kulkarny
 140     4.00 -4.00 B9-Neela-Vilasini vs B5-Karode-Shrivastav
 140     4.00 -4.00 B10-Vijaya-Vandana vs B7-Taneja-Perti
 110     3.00 -3.00 A4-Sant-Phadke vs A16-Sunanda-Sanyogita
 110     3.00 -3.00 B6-Gharpure-Shinde vs B20-Venkatesh-Bhosale
     50  -2.00  2.00 A3-Ulhas-Krishna vs A14-Bhave-Patil
     50  -2.00  2.00 A9-Rugge-Mullur vs A5-Damle-Pat
     50  -2.00  2.00 B2-Phadnis-Datar vs B12-Sunila-Hema
     50  -2.00  2.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B14-Bapat-Mulay
     50  -2.00  2.00 B5-Kale-Katiyal vs B18-Sakharani-Bajaj
     50  -2.00  2.00 B13-Louzado-Munshi vs B13-Kulkarni-Kulkarni
    110  -3.00  3.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
    100  -3.00  3.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A3-Mahroof-Shringarpure
    100  -3.00  3.00 A10-Kelkar-Mokal vs A7-Janardhan-Bhogale
    100  -3.00  3.00 A11-Tanksali-Takale vs A9-Dugal-Padalkar
    110  -3.00  3.00 A13-Jain-Jain vs A13-Karandikar-Date
    150  -4.00  4.00 B1-Watve-Kelkar vs B10-Shama-Suvarna
    130  -4.00  4.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B11-Bhosale-Chaudhary
    200  -5.00  5.00 B11-Damle-Malse vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
    500 -11.00 11.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B3-Panchi-Jadhav
26 ♠KT762
K72
A
♣QJ83
Dlr: East
Vul: Both
♠543
AQ986
KQ98
♣2
♠8
JT43
J64
♣AK975
♠AQJ9
5
T7532
♣T64
13
119
7
Double Dummy Makes
NS: 3♠ 1NT  ♣6 ♦5 ♥3
EW: 1 3  ♣6 ♠4 NT6
LoTT: 18 - 18 = 0
Par: +140 3♠-NS
 N-S  E-W  N-S  E-W
 620     11.00 -11.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A3-Mahroof-Shringarpure
 620     11.00 -11.00 B1-Watve-Kelkar vs B10-Shama-Suvarna
 500     9.00 -9.00 A1-Agarwal-Raja vs A10-Wagaj-Kelkar
 500     9.00 -9.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
 500     9.00 -9.00 A11-Tanksali-Takale vs A9-Dugal-Padalkar
 500     9.00 -9.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B3-Panchi-Jadhav
 200     3.00 -3.00 B2-Phadnis-Datar vs B12-Sunila-Hema
 200     3.00 -3.00 B13-Louzado-Munshi vs B13-Kulkarni-Kulkarni
 170     2.00 -2.00 A7-Charuta-Surendra vs A1-Dipak-Partner
 170     2.00 -2.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A11-Kanetkar-Kanetkar
 170     2.00 -2.00 B9-Neela-Vilasini vs B5-Karode-Shrivastav
 100     0.00  0.00 A3-Ulhas-Krishna vs A14-Bhave-Patil
 100     0.00  0.00 A4-Sant-Phadke vs A16-Sunanda-Sanyogita
 100     0.00  0.00 A9-Rugge-Mullur vs A5-Damle-Pat
 100     0.00  0.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B1-Pradhan-Kulkarny
 100     0.00  0.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B11-Bhosale-Chaudhary
    100  -5.00  5.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A20-Monga-Monga
    100  -5.00  5.00 A10-Kelkar-Mokal vs A7-Janardhan-Bhogale
    100  -5.00  5.00 A13-Jain-Jain vs A13-Karandikar-Date
    100  -5.00  5.00 B4-Padhey-Divekar vs B16-Joshi-Modak
    100  -5.00  5.00 B10-Vijaya-Vandana vs B7-Taneja-Perti
    100  -5.00  5.00 B11-Damle-Malse vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
    140  -6.00  6.00 A5-Bhale-Bhat vs A18-Aditi-Sant
    200  -7.00  7.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B14-Bapat-Mulay
    200  -7.00  7.00 B6-Gharpure-Shinde vs B20-Venkatesh-Bhosale
    850 -14.00 14.00 B5-Kale-Katiyal vs B18-Sakharani-Bajaj
27 ♠3
T9765
T3
♣J8762
Dlr: South
Vul: None
♠AK762
J3
AJ7
♣AK5
♠Q85
K82
K92
♣Q943
♠JT94
AQ4
Q8654
♣T
1
2010
9
Double Dummy Makes
NS:  ♣3 ♦4 ♥4/5 ♠2 NT2
EW: 4♣ 3 2 5/4♠ 5NT
LoTT: 16 - 16 = 0
Par: -460 5NT-EW
 N-S  E-W  N-S  E-W
 300     11.00 -11.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A11-Kanetkar-Kanetkar
 150     10.00 -10.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A2-Soumitra-Chiman
 100     9.00 -9.00 A9-Rugge-Mullur vs A4-Purkar-Kulkarni
 100     9.00 -9.00 A14-Pethe-Shah vs A14-Bhave-Patil
 100     9.00 -9.00 B5-Kale-Katiyal vs B17-Anjali-Urmila
 100     9.00 -9.00 B14-Atre-Jaipalan vs B14-Bapat-Mulay
  50     8.00 -8.00 A11-Tanksali-Takale vs A8-Revankar-Malshe
  50     8.00 -8.00 B11-Damle-Malse vs B8-Neelaxi-Shah
  50     8.00 -8.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B10-Shama-Suvarna
    420  -4.00  4.00 A3-Ulhas-Krishna vs A13-Karandikar-Date
    420  -4.00  4.00 A4-Sant-Phadke vs A15-Pramod-C.P.
    420  -4.00  4.00 A5-Bhale-Bhat vs A17-Milind Joshi-Dilip
    420  -4.00  4.00 B4-Padhey-Divekar vs B15-Gurjar-Damu
    460  -5.00  5.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A19-Madhav-Alka
    450  -5.00  5.00 A10-Kelkar-Mokal vs A6-Gujrathi-Gole
    460  -5.00  5.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A10-Wagaj-Kelkar
    460  -5.00  5.00 A13-Jain-Jain vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
    450  -5.00  5.00 B2-Phadnis-Datar vs B11-Bhosale-Chaudhary
    460  -5.00  5.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B13-Kulkarni-Kulkarni
    450  -5.00  5.00 B6-Gharpure-Shinde vs B19-Shaila-Nita
    490  -5.00  5.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
    460  -5.00  5.00 B9-Neela-Vilasini vs B4-Kotwal-Kotwal
    460  -5.00  5.00 B10-Vijaya-Vandana vs B6-Janak-Manwani
    450  -5.00  5.00 B13-Louzado-Munshi vs B12-Sunila-Hema
28 ♠KJ832
7
A
♣AQT985
Dlr: West
Vul: N-S
♠T
T9853
J532
♣642
♠976
AKQ62
T976
♣7
♠AQ54
J4
KQ84
♣KJ3
14
19
16
Double Dummy Makes
NS: 6♣ 1 6♠ 2NT  ♥5
EW: 1  ♣0 ♦6 ♠0 NT0
LoTT: 19 - 19 = 0
Par: +1400 7*-EW-6
 N-S  E-W  N-S  E-W
 1430     10.00 -10.00 A2-Padmaja-Vinodini vs A11-Kanetkar-Kanetkar
 1430     10.00 -10.00 A5-Bhale-Bhat vs A17-Milind Joshi-Dilip
 1430     10.00 -10.00 A9-Rugge-Mullur vs A4-Purkar-Kulkarni
 1430     10.00 -10.00 A10-Kelkar-Mokal vs A6-Gujrathi-Gole
 1430     10.00 -10.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B13-Kulkarni-Kulkarni
 1430     10.00 -10.00 B4-Padhey-Divekar vs B15-Gurjar-Damu
 1430     10.00 -10.00 B5-Kale-Katiyal vs B17-Anjali-Urmila
 1430     10.00 -10.00 B10-Vijaya-Vandana vs B6-Janak-Manwani
 1370     9.00 -9.00 A13-Jain-Jain vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
 1370     9.00 -9.00 A14-Pethe-Shah vs A14-Bhave-Patil
 800     -5.00  5.00 A4-Sant-Phadke vs A15-Pramod-C.P.
 800     -5.00  5.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A19-Madhav-Alka
 680     -7.00  7.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A2-Soumitra-Chiman
 680     -7.00  7.00 A11-Tanksali-Takale vs A8-Revankar-Malshe
 680     -7.00  7.00 B6-Gharpure-Shinde vs B19-Shaila-Nita
 680     -7.00  7.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
 680     -7.00  7.00 B9-Neela-Vilasini vs B4-Kotwal-Kotwal
 680     -7.00  7.00 B11-Damle-Malse vs B8-Neelaxi-Shah
 680     -7.00  7.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B10-Shama-Suvarna
 680     -7.00  7.00 B13-Louzado-Munshi vs B12-Sunila-Hema
 680     -7.00  7.00 B14-Atre-Jaipalan vs B14-Bapat-Mulay
 620     -8.00  8.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A10-Wagaj-Kelkar
 620     -8.00  8.00 B2-Phadnis-Datar vs B11-Bhosale-Chaudhary
 100    -13.00 13.00 A3-Ulhas-Krishna vs A13-Karandikar-Date
29 ♠A5
87542
J4
♣Q874
Dlr: North
Vul: Both
♠98632
9
AKQT7
♣63
♠KQJ7
-
98532
♣AT95
♠T4
AKQJT63
6
♣KJ2
7
910
14
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 4 1NT  ♦2 ♠2
EW: 5 4♠  ♣5 ♥3 NT5
LoTT: 21 - 22 = -1
Par: -200 5*-NS-1
 N-S  E-W  N-S  E-W
 620     12.00 -12.00 A5-Bhale-Bhat vs A16-Sunanda-Sanyogita
 650     12.00 -12.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A18-Aditi-Sant
 620     12.00 -12.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A1-Dipak-Partner
 620     12.00 -12.00 A13-Jain-Jain vs A11-Kanetkar-Kanetkar
 620     12.00 -12.00 B5-Kale-Katiyal vs B16-Joshi-Modak
 650     12.00 -12.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B1-Pradhan-Kulkarny
 650     12.00 -12.00 B9-Neela-Vilasini vs B3-Panchi-Jadhav
 620     12.00 -12.00 B10-Vijaya-Vandana vs B5-Karode-Shrivastav
 650     12.00 -12.00 B11-Damle-Malse vs B7-Taneja-Perti
 200     5.00 -5.00 A14-Pethe-Shah vs A13-Karandikar-Date
 200     5.00 -5.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B12-Sunila-Hema
 100     2.00 -2.00 B15-Aruna-Shubhada vs B15-Gurjar-Damu
    100  -3.00  3.00 A3-Ulhas-Krishna vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
    100  -3.00  3.00 A7-Charuta-Surendra vs A20-Monga-Monga
    100  -3.00  3.00 A10-Kelkar-Mokal vs A5-Damle-Pat
    100  -3.00  3.00 B6-Gharpure-Shinde vs B18-Sakharani-Bajaj
    100  -3.00  3.00 B14-Atre-Jaipalan vs B13-Kulkarni-Kulkarni
    200  -6.00  6.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A9-Dugal-Padalkar
    650 -12.00 12.00 A4-Sant-Phadke vs A14-Bhave-Patil
    650 -12.00 12.00 A9-Rugge-Mullur vs A3-Mahroof-Shringarpure
    650 -12.00 12.00 A11-Tanksali-Takale vs A7-Janardhan-Bhogale
    650 -12.00 12.00 B4-Padhey-Divekar vs B14-Bapat-Mulay
    650 -12.00 12.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B20-Venkatesh-Bhosale
    650 -12.00 12.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
    650 -12.00 12.00 B13-Louzado-Munshi vs B11-Bhosale-Chaudhary
    850 -13.00 13.00 A15-Dhande-Natu vs A15-Pramod-C.P.
30 ♠A82
5
KQJ94
♣Q753
Dlr: East
Vul: None
♠Q963
KJ982
A653
♣-
♠KT5
A643
T8
♣KJ98
♠J74
QT7
72
♣AT642
12
1011
7
Double Dummy Makes
NS: 1♣  ♦6 ♥2/3 ♠4 NT4
EW: 4 3♠ 1NT  ♣5 ♦6
LoTT: 17 - 18 = -1
Par: -420 4-EW
 N-S  E-W  N-S  E-W
 100     7.00 -7.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A18-Aditi-Sant
 110     7.00 -7.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A1-Dipak-Partner
  50     6.00 -6.00 A7-Charuta-Surendra vs A20-Monga-Monga
  50     6.00 -6.00 A10-Kelkar-Mokal vs A5-Damle-Pat
  50     6.00 -6.00 A11-Tanksali-Takale vs A7-Janardhan-Bhogale
  50     6.00 -6.00 A14-Pethe-Shah vs A13-Karandikar-Date
  50     6.00 -6.00 B11-Damle-Malse vs B7-Taneja-Perti
    150  2.00 -2.00 A13-Jain-Jain vs A11-Kanetkar-Kanetkar
    140  2.00 -2.00 B3-Tarkas-Bhattad vs B12-Sunila-Hema
    140  2.00 -2.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B20-Venkatesh-Bhosale
    170  1.00 -1.00 A4-Sant-Phadke vs A14-Bhave-Patil
    170  1.00 -1.00 A5-Bhale-Bhat vs A16-Sunanda-Sanyogita
    170  1.00 -1.00 B4-Padhey-Divekar vs B14-Bapat-Mulay
    170  1.00 -1.00 B10-Vijaya-Vandana vs B5-Karode-Shrivastav
    170  1.00 -1.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
    200  0.00  0.00 A9-Rugge-Mullur vs A3-Mahroof-Shringarpure
    200  0.00  0.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B1-Pradhan-Kulkarny
    300  -3.00  3.00 B6-Gharpure-Shinde vs B18-Sakharani-Bajaj
    420  -6.00  6.00 A3-Ulhas-Krishna vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
    420  -6.00  6.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A9-Dugal-Padalkar
    420  -6.00  6.00 B5-Kale-Katiyal vs B16-Joshi-Modak
    420  -6.00  6.00 B9-Neela-Vilasini vs B3-Panchi-Jadhav
    450  -6.00  6.00 B13-Louzado-Munshi vs B11-Bhosale-Chaudhary
    420  -6.00  6.00 B14-Atre-Jaipalan vs B13-Kulkarni-Kulkarni
    420  -6.00  6.00 B15-Aruna-Shubhada vs B15-Gurjar-Damu
    800 -12.00 12.00 A15-Dhande-Natu vs A15-Pramod-C.P.
31 ♠Q
KJT853
T964
♣K6
Dlr: South
Vul: N-S
♠J72
A42
AJ8
♣QJ98
♠T865
Q6
532
♣A742
♠AK943
97
KQ7
♣T53
9
136
12
Double Dummy Makes
NS: -/1 2  ♣5 ♦6/7 ♠6 NT5
EW: 2♣ 1♠ 2NT  ♦5/6 ♥5
LoTT: 16 - 16 = 0
Par: -120 2NT-EW
 N-S  E-W  N-S  E-W
 300     9.00 -9.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B16-Joshi-Modak
 150     6.00 -6.00 B13-Louzado-Munshi vs B10-Shama-Suvarna
 110     5.00 -5.00 A4-Sant-Phadke vs A13-Karandikar-Date
 110     5.00 -5.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A17-Milind Joshi-Dilip
 110     5.00 -5.00 A11-Tanksali-Takale vs A6-Gujrathi-Gole
 110     5.00 -5.00 A13-Jain-Jain vs A10-Wagaj-Kelkar
 140     5.00 -5.00 B5-Kale-Katiyal vs B15-Gurjar-Damu
 140     5.00 -5.00 B10-Vijaya-Vandana vs B4-Kotwal-Kotwal
 140     5.00 -5.00 B11-Damle-Malse vs B6-Janak-Manwani
  50     3.00 -3.00 A5-Bhale-Bhat vs A15-Pramod-C.P.
     90  -1.00  1.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A8-Revankar-Malshe
    100  -1.00  1.00 B6-Gharpure-Shinde vs B17-Anjali-Urmila
    100  -1.00  1.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B19-Shaila-Nita
    100  -1.00  1.00 B14-Atre-Jaipalan vs B12-Sunila-Hema
    200  -4.00  4.00 A14-Pethe-Shah vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
    200  -4.00  4.00 A15-Dhande-Natu vs A14-Bhave-Patil
    200  -4.00  4.00 A16-Rishipathak-Usha vs A16-Sunanda-Sanyogita
    200  -4.00  4.00 B4-Padhey-Divekar vs B13-Kulkarni-Kulkarni
    200  -4.00  4.00 B9-Neela-Vilasini vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
    300  -6.00  6.00 A7-Charuta-Surendra vs A19-Madhav-Alka
    300  -6.00  6.00 A10-Kelkar-Mokal vs A4-Purkar-Kulkarni
    300  -6.00  6.00 B15-Aruna-Shubhada vs B14-Bapat-Mulay
    400  -8.00  8.00 A9-Rugge-Mullur vs A2-Soumitra-Chiman
    400  -8.00  8.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B8-Neelaxi-Shah
32 ♠QT
AKQ3
8
♣AT8432
Dlr: West
Vul: E-W
♠K73
J92
AJT
♣QJ96
♠AJ842
54
K975
♣K7
♠965
T876
Q6432
♣5
15
1211
2
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 1  ♦5 ♠3 NT4/5
EW: 2 3♠ 2NT  ♣6 ♥4
LoTT: 16 - 16 = 0
Par: -140 3♠-EW
 N-S  E-W  N-S  E-W
 200     6.00 -6.00 A10-Kelkar-Mokal vs A4-Purkar-Kulkarni
 200     6.00 -6.00 A14-Pethe-Shah vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
 200     6.00 -6.00 B5-Kale-Katiyal vs B15-Gurjar-Damu
 200     6.00 -6.00 B13-Louzado-Munshi vs B10-Shama-Suvarna
 140     4.00 -4.00 A4-Sant-Phadke vs A13-Karandikar-Date
 100     3.00 -3.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A17-Milind Joshi-Dilip
 100     3.00 -3.00 A9-Rugge-Mullur vs A2-Soumitra-Chiman
 100     3.00 -3.00 A11-Tanksali-Takale vs A6-Gujrathi-Gole
 100     3.00 -3.00 A16-Rishipathak-Usha vs A16-Sunanda-Sanyogita
 100     3.00 -3.00 B6-Gharpure-Shinde vs B17-Anjali-Urmila
 100     3.00 -3.00 B11-Damle-Malse vs B6-Janak-Manwani
 100     3.00 -3.00 B14-Atre-Jaipalan vs B12-Sunila-Hema
     50  -1.00  1.00 B9-Neela-Vilasini vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
     50  -1.00  1.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B8-Neelaxi-Shah
    100  -2.00  2.00 A15-Dhande-Natu vs A14-Bhave-Patil
    100  -2.00  2.00 B15-Aruna-Shubhada vs B14-Bapat-Mulay
    140  -3.00  3.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B16-Joshi-Modak
    150  -4.00  4.00 B10-Vijaya-Vandana vs B4-Kotwal-Kotwal
    300  -7.00  7.00 A7-Charuta-Surendra vs A19-Madhav-Alka
    300  -7.00  7.00 B4-Padhey-Divekar vs B13-Kulkarni-Kulkarni
    600 -11.00 11.00 A5-Bhale-Bhat vs A15-Pramod-C.P.
    620 -12.00 12.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A8-Revankar-Malshe
    620 -12.00 12.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B19-Shaila-Nita
    800 -13.00 13.00 A13-Jain-Jain vs A10-Wagaj-Kelkar
33 ♠AQT76
KJ8
J5
♣754
Dlr: North
Vul: None
♠KJ
AQT73
AKQ4
♣KQ
♠8532
542
T97
♣A62
♠94
96
8632
♣JT983
11
244
1
Double Dummy Makes
NS:  ♣5 ♦4 ♥3 ♠5 NT4
EW: -/1♣ 2/3 3/4 1/2♠ 3NT
       ♣6/7
LoTT: 15 - 16 = -1
Par: -420 4-E
 N-S  E-W  N-S  E-W
  50     7.00 -7.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A16-Sunanda-Sanyogita
  50     7.00 -7.00 A7-Charuta-Surendra vs A18-Aditi-Sant
  50     7.00 -7.00 B5-Kale-Katiyal vs B14-Bapat-Mulay
  50     7.00 -7.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B7-Taneja-Perti
  50     7.00 -7.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B15-Gurjar-Damu
     50  5.00 -5.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B18-Sakharani-Bajaj
    110  4.00 -4.00 A9-Rugge-Mullur vs A1-Dipak-Partner
    140  3.00 -3.00 A5-Bhale-Bhat vs A14-Bhave-Patil
    140  3.00 -3.00 B10-Vijaya-Vandana vs B3-Panchi-Jadhav
    170  2.00 -2.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A20-Monga-Monga
    170  2.00 -2.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A7-Janardhan-Bhogale
    170  2.00 -2.00 A14-Pethe-Shah vs A11-Kanetkar-Kanetkar
    170  2.00 -2.00 A15-Dhande-Natu vs A13-Karandikar-Date
    170  2.00 -2.00 B6-Gharpure-Shinde vs B16-Joshi-Modak
    170  2.00 -2.00 B15-Aruna-Shubhada vs B13-Kulkarni-Kulkarni
    400  -4.00  4.00 A17-Prabha-Bharati vs A17-Milind Joshi-Dilip
    400  -4.00  4.00 B14-Atre-Jaipalan vs B11-Bhosale-Chaudhary
    420  -5.00  5.00 A10-Kelkar-Mokal vs A3-Mahroof-Shringarpure
    420  -5.00  5.00 A11-Tanksali-Takale vs A5-Damle-Pat
    420  -5.00  5.00 A13-Jain-Jain vs A9-Dugal-Padalkar
    420  -5.00  5.00 A16-Rishipathak-Usha vs A15-Pramod-C.P.
    420  -5.00  5.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B20-Venkatesh-Bhosale
    420  -5.00  5.00 B9-Neela-Vilasini vs B1-Pradhan-Kulkarny
    420  -5.00  5.00 B11-Damle-Malse vs B5-Karode-Shrivastav
    420  -5.00  5.00 B13-Louzado-Munshi vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
    420  -5.00  5.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B17-Anjali-Urmila
34 ♠A8753
Q8
QJ2
♣Q92
Dlr: East
Vul: N-S
♠J2
AT762
A983
♣JT
♠KT96
954
54
♣8543
♠Q4
KJ3
KT76
♣AK76
11
103
16
Double Dummy Makes
NS: 4♣ 4 1 3♠ 4NT
EW:  ♣3 ♦3 ♥5 ♠4 NT3
LoTT: 15 - 15 = 0
Par: +630 4NT-NS
 N-S  E-W  N-S  E-W
 660     4.00 -4.00 B10-Vijaya-Vandana vs B3-Panchi-Jadhav
 630     3.00 -3.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A16-Sunanda-Sanyogita
 630     3.00 -3.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A20-Monga-Monga
 630     3.00 -3.00 A10-Kelkar-Mokal vs A3-Mahroof-Shringarpure
 630     3.00 -3.00 A11-Tanksali-Takale vs A5-Damle-Pat
 630     3.00 -3.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A7-Janardhan-Bhogale
 630     3.00 -3.00 A14-Pethe-Shah vs A11-Kanetkar-Kanetkar
 630     3.00 -3.00 A15-Dhande-Natu vs A13-Karandikar-Date
 630     3.00 -3.00 A16-Rishipathak-Usha vs A15-Pramod-C.P.
 630     3.00 -3.00 B5-Kale-Katiyal vs B14-Bapat-Mulay
 630     3.00 -3.00 B6-Gharpure-Shinde vs B16-Joshi-Modak
 630     3.00 -3.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B20-Venkatesh-Bhosale
 630     3.00 -3.00 B9-Neela-Vilasini vs B1-Pradhan-Kulkarny
 630     3.00 -3.00 B11-Damle-Malse vs B5-Karode-Shrivastav
 630     3.00 -3.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B15-Gurjar-Damu
 630     3.00 -3.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B17-Anjali-Urmila
 600     2.00 -2.00 A7-Charuta-Surendra vs A18-Aditi-Sant
 600     2.00 -2.00 A17-Prabha-Bharati vs A17-Milind Joshi-Dilip
 600     2.00 -2.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B18-Sakharani-Bajaj
 180     -8.00  8.00 B14-Atre-Jaipalan vs B11-Bhosale-Chaudhary
 120     -9.00  9.00 B13-Louzado-Munshi vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
    100 -12.00 12.00 A5-Bhale-Bhat vs A14-Bhave-Patil
    200 -12.00 12.00 A9-Rugge-Mullur vs A1-Dipak-Partner
    100 -12.00 12.00 A13-Jain-Jain vs A9-Dugal-Padalkar
    100 -12.00 12.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B7-Taneja-Perti
    500 -14.00 14.00 B15-Aruna-Shubhada vs B13-Kulkarni-Kulkarni
35 ♠6543
6
AT6
♣QJT83
Dlr: South
Vul: E-W
♠7
Q7
KQJ98432
♣76
♠AQJ2
AJ832
-
♣A952
♠KT98
KT954
75
♣K4
7
816
9
Double Dummy Makes
NS: 2/1♠ 1/-NT
       ♣5 ♦2 ♥4 NT7/4
EW: 1♣ 5 2  ♠5 NT6
LoTT: 19 - 16 = +3
Par: -500 5♠*-N-3
 N-S  E-W  N-S  E-W
 500     11.00 -11.00 A18-Pandit-Pandit vs A18-Aditi-Sant
 400     10.00 -10.00 B15-Aruna-Shubhada vs B12-Sunila-Hema
 400     10.00 -10.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B16-Joshi-Modak
 300     8.00 -8.00 A16-Rishipathak-Usha vs A14-Bhave-Patil
 200     6.00 -6.00 A11-Tanksali-Takale vs A4-Purkar-Kulkarni
 200     6.00 -6.00 A14-Pethe-Shah vs A10-Wagaj-Kelkar
 200     6.00 -6.00 A15-Dhande-Natu vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
 200     6.00 -6.00 B10-Vijaya-Vandana vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
 200     6.00 -6.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B14-Bapat-Mulay
 100     4.00 -4.00 A13-Jain-Jain vs A8-Revankar-Malshe
 100     4.00 -4.00 B13-Louzado-Munshi vs B8-Neelaxi-Shah
 100     4.00 -4.00 B14-Atre-Jaipalan vs B10-Shama-Suvarna
    110  -2.00  2.00 A17-Prabha-Bharati vs A16-Sunanda-Sanyogita
    130  -2.00  2.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B17-Anjali-Urmila
    170  -3.00  3.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A19-Madhav-Alka
    150  -3.00  3.00 A10-Kelkar-Mokal vs A2-Soumitra-Chiman
    150  -3.00  3.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B19-Shaila-Nita
    150  -3.00  3.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B6-Janak-Manwani
    600 -11.00 11.00 A7-Charuta-Surendra vs A17-Milind Joshi-Dilip
    600 -11.00 11.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A6-Gujrathi-Gole
    600 -11.00 11.00 B6-Gharpure-Shinde vs B15-Gurjar-Damu
    600 -11.00 11.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B18-Sakharani-Bajaj
    750 -12.00 12.00 B11-Damle-Malse vs B4-Kotwal-Kotwal
    1100 -14.00 14.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A15-Pramod-C.P.
36 ♠A83
AJ
T52
♣QJT96
Dlr: West
Vul: Both
♠KJT74
T765
963
♣8
♠Q62
KQ8
AQ8
♣AK54
♠95
9432
KJ74
♣732
12
420
4
Double Dummy Makes
NS: 1♣  ♦6 ♥4 ♠3 NT4
EW: 1 3/2 4♠ 2NT  ♣6
LoTT: 17 - 16 = +1
Par: -620 4♠-EW
 N-S  E-W  N-S  E-W
 200     12.00 -12.00 B13-Louzado-Munshi vs B8-Neelaxi-Shah
 200     12.00 -12.00 B15-Aruna-Shubhada vs B12-Sunila-Hema
 100     11.00 -11.00 B6-Gharpure-Shinde vs B15-Gurjar-Damu
 100     11.00 -11.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B18-Sakharani-Bajaj
    150  8.00 -8.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B17-Anjali-Urmila
    170  7.00 -7.00 A17-Prabha-Bharati vs A16-Sunanda-Sanyogita
    210  7.00 -7.00 A18-Pandit-Pandit vs A18-Aditi-Sant
    170  7.00 -7.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B6-Janak-Manwani
    170  7.00 -7.00 B14-Atre-Jaipalan vs B10-Shama-Suvarna
    600  -3.00  3.00 A11-Tanksali-Takale vs A4-Purkar-Kulkarni
    600  -3.00  3.00 B11-Damle-Malse vs B4-Kotwal-Kotwal
    600  -3.00  3.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B14-Bapat-Mulay
    620  -4.00  4.00 A7-Charuta-Surendra vs A17-Milind Joshi-Dilip
    620  -4.00  4.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A19-Madhav-Alka
    620  -4.00  4.00 A10-Kelkar-Mokal vs A2-Soumitra-Chiman
    620  -4.00  4.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A6-Gujrathi-Gole
    620  -4.00  4.00 A13-Jain-Jain vs A8-Revankar-Malshe
    630  -4.00  4.00 A14-Pethe-Shah vs A10-Wagaj-Kelkar
    620  -4.00  4.00 A15-Dhande-Natu vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
    620  -4.00  4.00 A16-Rishipathak-Usha vs A14-Bhave-Patil
    620  -4.00  4.00 B10-Vijaya-Vandana vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
    620  -4.00  4.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B16-Joshi-Modak
    650  -5.00  5.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B19-Shaila-Nita
    800  -8.00  8.00 A6-Banerjee-Jogalekar vs A15-Pramod-C.P.
37 Dlr: North
Vul: N-S
No hand record
 N-S  E-W  N-S  E-W
 150     5.00 -5.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A5-Damle-Pat
 150     5.00 -5.00 A16-Rishipathak-Usha vs A13-Karandikar-Date
 100     4.00 -4.00 A19-Gupte-Gupte vs A19-Madhav-Alka
 100     4.00 -4.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B18-Sakharani-Bajaj
 100     4.00 -4.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B15-Gurjar-Damu
 100     4.00 -4.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B17-Anjali-Urmila
  50     2.00 -2.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A18-Aditi-Sant
  50     2.00 -2.00 A17-Prabha-Bharati vs A15-Pramod-C.P.
  50     2.00 -2.00 B10-Vijaya-Vandana vs B1-Pradhan-Kulkarny
  50     2.00 -2.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B5-Karode-Shrivastav
  50     2.00 -2.00 B14-Atre-Jaipalan vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
  50     2.00 -2.00 B15-Aruna-Shubhada vs B11-Bhosale-Chaudhary
  50     2.00 -2.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B13-Kulkarni-Kulkarni
     90  -2.00  2.00 A15-Dhande-Natu vs A11-Kanetkar-Kanetkar
    110  -2.00  2.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B16-Joshi-Modak
    110  -2.00  2.00 B9-Neela-Vilasini vs B20-Venkatesh-Bhosale
    110  -2.00  2.00 B13-Louzado-Munshi vs B7-Taneja-Perti
    110  -2.00  2.00 B19-Rekha-Pramila vs B19-Shaila-Nita
    140  -3.00  3.00 A7-Charuta-Surendra vs A16-Sunanda-Sanyogita
    140  -3.00  3.00 A10-Kelkar-Mokal vs A1-Dipak-Partner
    140  -3.00  3.00 A13-Jain-Jain vs A7-Janardhan-Bhogale
    140  -3.00  3.00 A14-Pethe-Shah vs A9-Dugal-Padalkar
    140  -3.00  3.00 A18-Pandit-Pandit vs A17-Milind Joshi-Dilip
    170  -4.00  4.00 A11-Tanksali-Takale vs A3-Mahroof-Shringarpure
    200  -5.00  5.00 A9-Rugge-Mullur vs A20-Monga-Monga
    450  -9.00  9.00 B11-Damle-Malse vs B3-Panchi-Jadhav
38 Dlr: East
Vul: E-W
No hand record
 N-S  E-W  N-S  E-W
 420     9.00 -9.00 A7-Charuta-Surendra vs A16-Sunanda-Sanyogita
 420     9.00 -9.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B13-Kulkarni-Kulkarni
 140     3.00 -3.00 A13-Jain-Jain vs A7-Janardhan-Bhogale
 140     3.00 -3.00 A16-Rishipathak-Usha vs A13-Karandikar-Date
 140     3.00 -3.00 A17-Prabha-Bharati vs A15-Pramod-C.P.
 170     3.00 -3.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B18-Sakharani-Bajaj
 140     3.00 -3.00 B10-Vijaya-Vandana vs B1-Pradhan-Kulkarny
 140     3.00 -3.00 B14-Atre-Jaipalan vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
 140     3.00 -3.00 B15-Aruna-Shubhada vs B11-Bhosale-Chaudhary
 140     3.00 -3.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B17-Anjali-Urmila
 120     2.00 -2.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A18-Aditi-Sant
 110     2.00 -2.00 B11-Damle-Malse vs B3-Panchi-Jadhav
 110     2.00 -2.00 B13-Louzado-Munshi vs B7-Taneja-Perti
  90     1.00 -1.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A5-Damle-Pat
  90     1.00 -1.00 A18-Pandit-Pandit vs A17-Milind Joshi-Dilip
     50  -3.00  3.00 A9-Rugge-Mullur vs A20-Monga-Monga
     50  -3.00  3.00 A11-Tanksali-Takale vs A3-Mahroof-Shringarpure
     50  -3.00  3.00 A14-Pethe-Shah vs A9-Dugal-Padalkar
     50  -3.00  3.00 A15-Dhande-Natu vs A11-Kanetkar-Kanetkar
     50  -3.00  3.00 A19-Gupte-Gupte vs A19-Madhav-Alka
     50  -3.00  3.00 B9-Neela-Vilasini vs B20-Venkatesh-Bhosale
    100  -4.00  4.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B5-Karode-Shrivastav
    100  -4.00  4.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B15-Gurjar-Damu
    110  -4.00  4.00 B19-Rekha-Pramila vs B19-Shaila-Nita
    150  -5.00  5.00 A10-Kelkar-Mokal vs A1-Dipak-Partner
    140  -5.00  5.00 B7-Neelkamal-Chitra vs B16-Joshi-Modak
39 Dlr: South
Vul: Both
No hand record
 N-S  E-W  N-S  E-W
 200     8.00 -8.00 A14-Pethe-Shah vs A8-Revankar-Malshe
 100     6.00 -6.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A17-Milind Joshi-Dilip
 120     6.00 -6.00 A11-Tanksali-Takale vs A2-Soumitra-Chiman
 100     6.00 -6.00 B15-Aruna-Shubhada vs B10-Shama-Suvarna
  90     5.00 -5.00 A18-Pandit-Pandit vs A16-Sunanda-Sanyogita
    100  1.00 -1.00 A9-Rugge-Mullur vs A19-Madhav-Alka
    100  1.00 -1.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B12-Sunila-Hema
    100  1.00 -1.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B20-Venkatesh-Bhos
    110  0.00  0.00 B9-Neela-Vilasini vs B19-Shaila-Nita
    140  -1.00  1.00 A13-Jain-Jain vs A6-Gujrathi-Gole
    140  -1.00  1.00 A15-Dhande-Natu vs A10-Wagaj-Kelkar
    140  -1.00  1.00 A16-Rishipathak-Usha vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
    140  -1.00  1.00 A17-Prabha-Bharati vs A14-Bhave-Patil
    140  -1.00  1.00 A19-Gupte-Gupte vs A18-Aditi-Sant
    140  -1.00  1.00 A20-Rathi-Rathi vs A20-Monga-Monga
    140  -1.00  1.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B17-Anjali-Urmila
    140  -1.00  1.00 B11-Damle-Malse vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
    140  -1.00  1.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B4-Kotwal-Kotwal
    140  -1.00  1.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B14-Bapat-Mulay
    140  -1.00  1.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B16-Joshi-Modak
    140  -1.00  1.00 B19-Rekha-Pramila vs B18-Sakharani-Bajaj
    200  -2.00  2.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A4-Purkar-Kulkarni
    200  -2.00  2.00 B13-Louzado-Munshi vs B6-Janak-Manwani
    500  -9.00  9.00 B14-Atre-Jaipalan vs B8-Neelaxi-Shah
40 Dlr: West
Vul: None
No hand record
 N-S  E-W  N-S  E-W
 1100     14.00 -14.00 A13-Jain-Jain vs A6-Gujrathi-Gole
 140     4.00 -4.00 A20-Rathi-Rathi vs A20-Monga-Monga
 150     4.00 -4.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B20-Venkatesh-Bhos
 110     3.00 -3.00 A8-Sankholkar-Kunte vs A17-Milind Joshi-Dilip
 100     3.00 -3.00 A14-Pethe-Shah vs A8-Revankar-Malshe
 110     3.00 -3.00 A17-Prabha-Bharati vs A14-Bhave-Patil
 100     3.00 -3.00 B15-Aruna-Shubhada vs B10-Shama-Suvarna
 110     3.00 -3.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B12-Sunila-Hema
 100     3.00 -3.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B14-Bapat-Mulay
  50     1.00 -1.00 B14-Atre-Jaipalan vs B8-Neelaxi-Shah
  50     1.00 -1.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B16-Joshi-Modak
  50     1.00 -1.00 B19-Rekha-Pramila vs B18-Sakharani-Bajaj
     50  -2.00  2.00 A15-Dhande-Natu vs A10-Wagaj-Kelkar
     50  -2.00  2.00 A16-Rishipathak-Usha vs A12-Shedbalkar-Bhadbhade
     50  -2.00  2.00 A18-Pandit-Pandit vs A16-Sunanda-Sanyogita
     50  -2.00  2.00 A19-Gupte-Gupte vs A18-Aditi-Sant
     50  -2.00  2.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B4-Kotwal-Kotwal
     90  -3.00  3.00 A9-Rugge-Mullur vs A19-Madhav-Alka
     90  -3.00  3.00 A11-Tanksali-Takale vs A2-Soumitra-Chiman
     90  -3.00  3.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A4-Purkar-Kulkarni
    100  -3.00  3.00 B8-Vedvikhhyat-Thote vs B17-Anjali-Urmila
     90  -3.00  3.00 B9-Neela-Vilasini vs B19-Shaila-Nita
    100  -3.00  3.00 B11-Damle-Malse vs B2-Sahastrubuddhe-Limaye
     90  -3.00  3.00 B13-Louzado-Munshi vs B6-Janak-Manwani
41 Dlr: North
Vul: E-W
No hand record
 N-S  E-W  N-S  E-W
 170     7.00 -7.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B13-Kulkarni-Kulkarni
 100     5.00 -5.00 A15-Dhande-Natu vs A9-Dugal-Padalkar
 100     5.00 -5.00 A17-Prabha-Bharati vs A13-Karandikar-Date
 100     5.00 -5.00 A18-Pandit-Pandit vs A15-Pramod-C.P.
 100     5.00 -5.00 B9-Neela-Vilasini vs B18-Sakharani-Bajaj
    110  0.00  0.00 A9-Rugge-Mullur vs A18-Aditi-Sant
    110  0.00  0.00 A10-Kelkar-Mokal vs A20-Monga-Monga
    110  0.00  0.00 A11-Tanksali-Takale vs A1-Dipak-Partner
    110  0.00  0.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A3-Mahroof-Shringarpure
    110  0.00  0.00 A16-Rishipathak-Usha vs A11-Kanetkar-Kanetkar
    110  0.00  0.00 A20-Rathi-Rathi vs A19-Madhav-Alka
    110  0.00  0.00 B10-Vijaya-Vandana vs B20-Venkatesh-Bhosale
    110  0.00  0.00 B11-Damle-Malse vs B1-Pradhan-Kulkarny
    110  0.00  0.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B3-Panchi-Jadhav
    110  0.00  0.00 B13-Louzado-Munshi vs B5-Karode-Shrivastav
    110  0.00  0.00 B14-Atre-Jaipalan vs B7-Taneja-Perti
    110  0.00  0.00 B15-Aruna-Shubhada vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
    110  0.00  0.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B15-Gurjar-Damu
    110  0.00  0.00 B19-Rekha-Pramila vs B17-Anjali-Urmila
    140  -1.00  1.00 A13-Jain-Jain vs A5-Damle-Pat
    140  -1.00  1.00 A14-Pethe-Shah vs A7-Janardhan-Bhogale
    140  -1.00  1.00 A19-Gupte-Gupte vs A17-Milind Joshi-Dilip
    140  -1.00  1.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B11-Bhosale-Chaudhary
    140  -1.00  1.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B19-Shaila-Nita
42 Dlr: East
Vul: Both
No hand record
 N-S  E-W  N-S  E-W
 300     8.00 -8.00 B9-Neela-Vilasini vs B18-Sakharani-Bajaj
 200     6.00 -6.00 B12-Ashvini-Vaishali vs B3-Panchi-Jadhav
 140     5.00 -5.00 A20-Rathi-Rathi vs A19-Madhav-Alka
 100     4.00 -4.00 A10-Kelkar-Mokal vs A20-Monga-Monga
 100     4.00 -4.00 A11-Tanksali-Takale vs A1-Dipak-Partner
 130     4.00 -4.00 A13-Jain-Jain vs A5-Damle-Pat
 100     4.00 -4.00 B10-Vijaya-Vandana vs B20-Venkatesh-Bhosale
 130     4.00 -4.00 B11-Damle-Malse vs B1-Pradhan-Kulkarny
 100     4.00 -4.00 B18-Mr. Joshi-Mrs. Joshi vs B15-Gurjar-Damu
     90  -2.00  2.00 A9-Rugge-Mullur vs A18-Aditi-Sant
     90  -2.00  2.00 A12-Deshpande-Deshpande vs A3-Mahroof-Shringarpure
     90  -2.00  2.00 A14-Pethe-Shah vs A7-Janardhan-Bhogale
    110  -2.00  2.00 A16-Rishipathak-Usha vs A11-Kanetkar-Kanetkar
    110  -2.00  2.00 A17-Prabha-Bharati vs A13-Karandikar-Date
     90  -2.00  2.00 A18-Pandit-Pandit vs A15-Pramod-C.P.
    110  -2.00  2.00 A19-Gupte-Gupte vs A17-Milind Joshi-Dilip
    110  -2.00  2.00 B13-Louzado-Munshi vs B5-Karode-Shrivastav
     90  -2.00  2.00 B14-Atre-Jaipalan vs B7-Taneja-Perti
    100  -2.00  2.00 B16-Avi Gokhale-Ogale vs B11-Bhosale-Chaudhary
     90  -2.00  2.00 B17-Gokhale-Dr. Jain vs B13-Kulkarni-Kulkarni
    100  -2.00  2.00 B19-Rekha-Pramila vs B17-Anjali-Urmila
     90  -2.00  2.00 B20-Dr. Atahvale-Sahastrabuddhe vs B19-Shaila-Nita
    150  -3.00  3.00 B15-Aruna-Shubhada vs B9-Dr. Behere-N. Shirole
    200  -5.00  5.00 A15-Dhande-Natu vs A9-Dugal-Padalkar