Deccan Club Hirabaug BAM
2nd Feb 17

Team No	Team Name	TOTAL	Ranking
			
19		Soumitra	112	1
17		Revankar	103	2
11		APPA		99.56	3
16		Ranade Team	98	4
12		Adventure	97.48	5
6		Ganesh Team	96.44	6
22		Deccan Academy	95	7
9		TELCO		94	8
20		R Mekal		94	8
10		Amanora		88.15	10
1		Dr Behere	86	11
8		Sant Team	85.04	12
3		Virendra Joshi	83	13
21		M M Kale & Team	83	13
4		Samarath	79.85	15
5		Mande Team	78.81	16
7		Usha Joshi	77.78	17
18		WIZARDS		75	18
15		VED - 	4	69	20
23		Hema Team	69	20
14		Anjali Rahalkar	65.33	21
13		Swamy Samarth	59.11	22
2		Sunila Joshi	43	23

Team No 19							
Soumitra Wardekar							
Ashok Vaidya							
Kaustubh Bendre							
Aniket 							

Team No 17							
Revankar							
Patwardhan							
Srikant Bendre							
Sampath Shrivasan							

Team No 11							
Dilip Karmarkar							
Shirish Karkarey							
Dr Ajit Gurjar							
Arun Bahulkar		

Team No 16							
Mrs Ranade							
Mrs Modak Geeta							
Anil Sathe							
Nakanekar Arun